Kontrakter under koronakrisen - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Kontrakter under koronakrisen

Spørsmål og svar om hvordan kontrakter berøres av krisen.
Skjermbilde 2020-03-16 kl. 12.13.24

Svært mange av NOPAs medlemmer opplever i disse dager at oppdrag avlyses på grunn av situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset. Her gir vi deg en kortfattet oversikt over det viktigste du må vite når dette skjer.

Hvilke avtaler berøres av koronaviruset?

NOPAs medlemmer inngår mange ulike former for avtaler, bl. a. avtaler om bestillingsverk, spilleoppdrag, arbeid som musikalsk leder, forlags- og publishingavtaler mm. Alle disse avtalene kan i utgangspunktet berøres av situasjonen vi nå står i. Det er imidlertid viktig å huske at ikke alle avtaler berøres, i alle fall ikke på kort sikt.

Hva er force majeure?

Dersom det oppstår omstendigheter som

  • ikke er under menneskelig kontroll, og
  • har som konsekvens at et oppdrag ikke kan gjennomføres, og
  • ikke kunne forutses av partene da avtalen ble inngått fritas begge parter for sine forpliktelser etter avtalen. Dette omtales gjerne som force majeure.

Hva betyr dette?

Kontakt NOPA eller vår advokat dersom du har spørsmål som gjelder ditt tilfelle (post@nopa.no). Her oppsummerer vi kort det viktigste du bør vite:

  • Force majeure-regelen gjelder som et generelt avtalerettslig prinsipp, og gjelder uansett om det står noe om dette i avtalen eller ikke.
  • Ikke ethvert oppdrag kan uten videre avlyses med endelig virkning på grunn av force majeure. I noen tilfeller er det riktige å heller utsette det, med sikte på å gjenoppta samarbeidet senere når situasjonen tillater det.
  • Dersom avtalen kan termineres på grunn av force majeure, innebærer det at du ikke har krav på betaling for den delen av oppdraget som du på termineringstidspunktet ikke har utført, f. eks. et spilleoppdrag.
  • Du kan ha krav på betaling for den delen av arbeidet som er utført frem til termineringstidspunktet, f. eks. forberedelser til et teaterstykke som komponist eller musikalsk leder.
  • Avtaler om mer langsiktig samarbeid, f. eks. forlags- og publishingavtaler, managementavtaler og platekontrakter kan normalt ikke termineres som følge av force majeure. Det kan imidlertid hende at enkelte frister ol. må utsettes, f. eks. frist for levering av ny musikk til forlaget, levering av master for utgivelse eller forlagets/plateselskapets frist for utgivelse.

Lytt til råd fra offentlige myndigheter

Det er først og fremst avlysninger ol. som følger av råd og pålegg som gis av offentlige myndigheter som regnes som force majeure.

Beslutninger som tas etter en ”føre var”-vurdering vil ikke nødvendigvis regnes som force majeure.

Følg derfor med på de vurderinger som til enhver tid gis av Folkehelseinstituttet.

For spørsmål om dagpenger og andre offentlige ytelser ved arbeidsløshet, se oppdaterte råd og vurderinger hos NAV.