NOPAs miljøpolicy - NOPA
 • EN
 • Kalender 23
Miljøfyrtårnsertifisering 2 logo nopa

NOPAs miljøarbeid skal være forankret i FNs bærekraftsmål.

Det vil si at NOPA skal:

 • ha et høyt ambisjonsnivå for bærekraftig drift i hele organisasjonen
 • fremme grønt alternativ til materielt forbruk og virksomhet, både innad i organisasjonen og ut til medlemmer
 • gjøre det enkelt å tenke og drive bærekraftig gjennom tilrettelegging og synliggjøring av verktøy på hjemmesider og i materiell.

Hvorfor har NOPA blitt miljøfyrtårnsertifisert?

Miljø- og bærekraftighetsutfordringen er høyst aktuell. Det både engasjerer og berører våre medlemmer nå og i fremtiden.

Under NOPAs generalforsamling 2021 ble det vedtatt at NOPAs styre oppretter et utvalg som skal undersøke NOPA-aktiviteter og virksomhet med tanke på å oppnå et mål om CO2-nøytralitet. Utvalgets oppgave er å foreslå konkrete tiltak ovenfor NOPAs styre.

NOPA i seg selv har ikke en stor administrasjon eller styre. Det er totalt 6 i administrasjonen (5 årsverk) som jobber daglig, og 7 arbeidende styremedlemmer. Kontoret vårt er sentralt plassert i Oslo sentrum, og vi har til daglig et lavt utslipp og få negative miljøeffekter.

Vi ønsker likevel å jobbe for å bli enda bedre på miljø- og bærekraftig drift, da dette vil føre til økonomiske besparinger, færre negative miljøutslipp og bedre arbeidsmiljø. Organisasjonen anerkjenner at sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft henger sammen.

 

 

Hovedmål

NOPA skal sørge for å systematisk ta klima- og miljøansvar i sine valg og sin drift og alltid prioritere miljøperspektivet når vi utvikler NOPAs tilbud og aktiviteter. Derfor har vi utarbeidet en miljøpolicy som består av disse seks hovedmålene.
 • Mål: Vi skal ikke overskride 3,0% sykefravær

  Tiltak:

  • De ansatte i NOPA skal trives, og føle seg trygge og komfortable i alle jobbsituasjoner, på og utenfor kontoret. Dette skal gjøres ved hjelp av åpen dialog og tilgjengelig ledelse. Det er etablert en digital varslingsportal og det skal snares mulig/innen første halvår 2023 etableres en ordning der en nøytral tredjepart skal kobles inn ved konflikthåndtering.
  • Sykefraværet skal holdes lavt. Tiltak vil være medarbeidersamtaler og tilrettelegging av oppgaver dersom det er behov for det.
  • Det skal årlig gjennomføres risikovurderinger, og vernerunde skal utføres årlig.

  Ansvarlig: HMS-ansvarlig

  Frister: Løpende gjennom året

 • Mål: Sikre gode innkjøpsrutiner, et bruke miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter.

  Tiltak:

  • Bruke leverandører som er miljøsertifisert/Svanemerket
  • Legge press på sentrale leverandører som ikke er sertifiserte til å sertifisere seg.
  • Reduser bruken og om mulig unngå bruken av papir og trykket materiell.
  • Sørge for at all merch er fra leverandører som følger åpenhetsloven, og velge tredjeparts-sertifiserte produkter (f.eks Svanen og EU-blomsten) der det finnes.
  • Velge miljøsertifiserte arrangementssteder, og ellers alltid etterspørre miljøplan fra stedet.
  • Tilrettelegge for miljøansvarlige arrangement.
  • Påvirke arrangement NOPA samarbeider med, slik at disse tar miljøansvar, enten ved å lage en egen miljøstrategi, eller ved å sertifisere seg.
  • Prioritere gjenbruk og ombruk før noe nytt kjøpes inn såvidt mulig.
  • Kjøpe kontormøbler, skjermer og lignende på Finn (eller tilsvarende).
  • Evaluere leverandører og innkjøp årlig.
  • Ha en testuke for redusert klimaavtrykk i lunsjen. Velge mat til felleslunsj som minimerer emballasje, har et lavt klimaavtrykk, er tilpasset råvarens sesong, er mettende og har god smak.

  Ansvarlig: Innkjøpsansvarlig, og alle som kjøper inn varer og tjenester

  Frister: Løpende gjennom året

 • Mål: Avfallet i kontorlokalene skal reduseres, og det som oppstår skal kildesorteres.

  Tiltak:

  • Veie alt avfallet på kontoret i en referanseuke, samt å beregne andel av avfallsmengde tilhørende NOPA.
  • Basert på veiing av avfallet, skal man sette et mål for hvordan avfallet skal reduseres.
  • Fjerne alle individuelle avfallsbøttene på kontorene.
  • Følge opp vaskepersonalet, slik at kildesortert avfall kases på riktig sted i gårdens kildesorteringssystem fra Franzefoss.
  • Legge opp til kildesorteringsstasjoner i kontorlokalene.
  • Reduser antall utskrifter. Tenk på om det er nødvendig å printe ut de ulike dokumentene.
  • Unngå å ta med engangsbestikk når vi bestiller mat fra take away
  • Følge opp gårdeier, dersom det er avfallsfraksjoner som savnes.
  • Ha gode informasjonsrutiner overfor ansatte og brukere av lokalene.

  Ansvarlig: Miljøfyrtårnansvarlig

  Frister: Løpende gjennom året

 • Mål: Redusere unødvendig bruk av strøm.

  Tiltak:

  • Slå av lyset på kontoret når du går for dagen.
  • Ta ut ladere som ikke er i bruk og slå av skjerm når du går for dagen. Dette kan gjøres enkelt ved å slå av bryteren på skjøteledningen.
  • Slå av lyset på toalettet når det ikke er i bruk.
  • Lukke døren på kontoret når vi går for dagen, for å holde varmen inne, spesielt på vinteren.
  • Følge opp gårdeier ang. energistyring av ventilasjon.

  Ansvarlig: Alle med kontor

  Frister: Løpende gjennom året.

 • Mål: Kartlegge alle relevante reiser for å kunne se hvor avtrykket er størst.

  Tiltak:

  • Kartlegge ansattes reiser til og fra jobb.
  • Kartlegge styrets, og andre relevantes reiser i NOPAs tjeneste.
  • Kartlegge reiser knyttet til bruk av utenlandsleilighetene.
  • Bruk reisepolicyen.
  • Gjøre en grundig vurdering i forkant av alle reiser. Kan reisen heller erstattes med et digitalt møte? Kan reisen gjennomføres ved mer miljøvennlige alternativer? Kan antallet personer som reiser reduseres
  • Oppfordre til å stimulere til kollektiv- og miljøvennlig reise i relevante sammenhenger for eksempel ved å kompensere ved prisforskjell, ved arrangement, møter, samlinger og andre type reiser.
  • Vurdere å kjøpe Sustainable Airfuel (SAS) eller klimakvoter ved flyreiser.

  Ansvarlig: Alle som reiser

  Frister: Løpende gjennom året

  • Søke ny kunnskap om utviklingen på området.
  • Delta aktivt i relevante fora, som Kulturskiftet, for å dele, samt å få nødvendig kunnskap.
  • Dele arbeidet man gjør i relevante fora og evaluere for å sørge for stadig forbedring.