Vedtekter - NOPA
 • EN
 • Kalender 23

KAPITTEL I
Navn og formål

§ 1 Navn og formål

 1. NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en forening av personer som har opphavsrett til musikk eller til tekst i musikkverk.
 2. Foreningen skal fremme norsk skapende tonekunst, musikkverk og tekst i musikkverk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser gjennom et livsløp. Med norsk skapende tonekunst menes i denne sammenhengen musikk og tekst av opphaver som er bosatt og/eller har sitt virke i Norge.
 3. Foreningen kan, på medlemmenes vegne, overfor enhver kompetent instans (inkludert domstolene og påtalemyndigheten), forfølge og motarbeide krenkelser eller forsøk på krenkelser av medlemmenes interesser som opphavere til musikkverk. Dette gjelder etter fullmakt fra enkeltmedlemmer eller på generell basis. Foreningens fullmakt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et medlem på egne vegne velger å forfølge rettighetskrenkelser som beskrevet.
 4. NOPA har rett til å inngå bindende, ikke-eksklusive avtaler på vegne av medlemmene, om tillatelser til og vederlag for sekundærbruk av offentliggjort materiale innenfor de rammer som følger av til enhver tid gjeldende bestemmelser i åndsverkloven om tvangs- og avtalelisens samt privatkopiering. NOPA kan overlate retten til å inngå avtaler til sammenslutninger av rettighetshaverorganisasjoner med tilsvarende oppgaver, som Kopinor og Norwaco. Årsmøtet skal i tråd med lov om kollektiv forvaltning vedta de overordnede prinsippene for fordeling av vederlag. Styret kan i samråd med NOPAs administrasjon fastsette nærmere retningslinjer basert på prinsipper vedtatt av årsmøtet. Styret kan gi eksterne parter, som for eksempel Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet, i oppdrag å fordele vederlaget i tråd med disse prinsippene. Opphavsrettsvederlag skal disponeres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler i lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Opphavsrettsvederlag som ikke kan fordeles til individuelle rettighetshavere fordeles kollektivt til kulturelle, sosiale og pedagogiske formål. Både vederlagsmidler som fordeles kollektivt og individuelt skal være tilgjengelige for opphavere til musikk og sangtekstuavhengig av organisasjons-tilhørighet.
 5. Foreningens sete er i Oslo. 

KAPITTEL II
Medlemskap

§ 2 Opptak av medlemmer

 1. Som medlemmer kan opptas yrkesaktive komponister, arrangører og forfattere av tekst til musikk. Vilkåret er at søkeren:
  1. har sendt inn skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre søknaden
  2. har forvaltningskontrakt med TONO
  3. er stemmeberettiget TONO eller har de tre siste år hatt en gjennomsnittlig avregning på 0,05 G for komponister og tekstforfattere eller 0,3 G det siste avregningsåret for komponister og tekstforfattere. Tilsvarende inntekter kan eksempelvis være inntekter fra: store rettigheter, forlag, bearbeiding av frie verk, arrangementer, snarlig/fremtidig inntekt, bestillingsverk. Styret kan, i særskilte tilfeller, oppta som medlem opphavere som kan bidra til å fremme NOPAs virksomhet, selv om vilkårene i punktene 1 til 3 ikke er oppfylt.
 2. Søknaden avgjøres av styret, etter innstilling fra administrasjonen eller Sakkyndig råd.
 3. Blir søknaden avslått, kan søkeren påklage avslaget.Klagen behandles på samme måte som søknader, men slik at styret utvides med 2 vararepresentanter under behandlingen.
 4. Søker som ikke oppfyller kriteriene i bokstav a, kan få status som NOPA- tilknyttet. Som NOPA-tilknyttet mottar opphaveren NOPAs årsberetning og annen informasjon om foreningens aktiviteter. Søkeren gir samtidig NOPA fullmakt til årlig innsyn i vedkommendes TONO‐avregning, med tanke på om vilkårene for medlemskap i bokstav a er oppfylt.

§ 3 Medlemmenes plikter

 1. Foreningens medlemmer plikter å vise lojalitet overfor de retningslinjer av organisasjonsmessig art som fastsettes av generalforsamlingen og styret.
 2. Ved inngåelse av kontrakter vedrørende bestilling, utgivelse, lydfesting, offentliggjøring, fremføring eller annen utnyttelse av sine verk, plikter medlemmet å følge de kontraktsbestemmelser som måtte være fastsatt av foreningen eller TONO. Dispensasjon kan gis av styret.
 3. Det skal svares medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen, jf. § 8, punkt 12.

§ 4 Utmelding/opphør av medlemskap

 1. Utmelding skal skje skriftlig, og medlemskapet anses opphørt fra den dag utmeldingen er innkommet til foreningens kontor.
 2. Medlemskapet opphører uten utmelding dersom et medlem ikke betaler skyldig medlemskontingent, til tross for to purringer.

§ 5 Suspensjon og eksklusjon

Et medlem kan for alltid eller for et bestemt tidsrom utelukkes av foreningen når vedkommende opptrer i strid med § 3.

Spørsmål om utelukkelse av et medlem avgjøres av styret. Før avgjørelse treffes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg for styret. For at utelukkelse skal finne sted, må minst 5 av styrets medlemmer stemme for det.

Medlemmet underrettes om avgjørelsen og begrunnelsen for denne i rekommandert brev senest en uke etter at avgjørelsen er truffet.

Medlemmet har rett til å påklage avgjørelsen til generalforsamlingen. Klagen må være innkommet til foreningens kontor innen fire uker etter at foranstående rekommanderte brev er avsendt. Klagen behandles på første ordinære generalforsamling hvis det er mer enn fem uker igjen til denne. Er klagen innkommet senere, er det opp til styret om klagen skal behandles. I motsatt fall behandles den på den påfølgende generalforsamling.

I den generalforsamlingen hvor klagen behandles, skal det utelukkede medlem innkalles og ha rett til å møte og uttale seg, men skal fratre under behandlingen. Generalforsamlingen avgjør så med endelig virkning og alminnelig flertall om utelukkelsen skal opprettholdes eller ikke. Slik avstemning skal skje skriftlig.

§ 6 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap kan tildeles en person i eller utenfor NOPA som har gjort en mangeårig og særlig betydelig innsats for NOPA og norske komponister og tekstforfattere.

Et forslag om æresmedlemskap avgjøres av styret.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Æresmedlemskap gir ikke i seg selv stemmerett på generalforsamlinger.

KAPITTEL III
Generalforsamling og valg

§ 7 Alminnelige regler for generalforsamling

 1. Til generalforsamlingen, som er foreningens høyeste instans, innkalles medlemmene med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal angis de saker som skal behandles. Sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling skal sendes
  1. styrets beretning og regnskap,
  2. valgkomiteens forslag til kandidater i de tilfeller valg/nominasjon skal skje, herunder eventuelt suppleringsvalg på ny tillitsvalgt i stedet for tillitsvalgt som ikke kan fungere ut sin valgperiode
  3. eventuelle andre forslag til vedtak.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter. Alle medlemmer har én stemme.
  Stemmerett kan ikke overdras eller utnyttes ved fullmakt.
 3. For å være valgbar må man ha stemmerett, jfr. bokstav b. Generalforsamlingen kan i særlige tilfeller velge opphavere som ikke oppfyller de normale vilkår for valgbarhet, dersom de kan ha verdi for fremme av NOPAs formål og virksomhet. For å være valgbar til NOPAs styre må man være stemmeberettiget i TONO. 
 4. Er mindre enn 1/20 av foreningens medlemmer tilstede, kan 1/5 av de fremmøtte kreve et vedtak som ikke har vært enstemmig, behandlet på ny i en ny generalforsamling som i tilfelle holdes innen seks uker.Den nye generalforsamlingen er beslutningsdyktig uten hensyn til antallet av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.
 5. Generalforsamlingen ledes av styrelederen, med mindre generalforsamlingen vedtar å velge en annen møteleder.
 6. Avstemninger skal skje skriftlig dersom én av de stemmeberettigede krever det. Skal flere velges under ett, avgir hver stemmeberettiget stemme på inntil så mange personer som skal velges.Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, skjer alle avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i andre avstemninger enn valg/nominasjon, anses vedtaksforslaget for ikke vedtatt. Ved stemmelikhet ved valg hvor ikke flere skal velges under ett, og det har vært flere enn to kandidater, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Har det ikke vært flere enn to kandidater, samt ved stemmelikhet ved valg under ett, foretas loddtrekning.
 7. Til kontroll av de valg og avstemninger som finner sted, oppnevner generalforsamlingen en komite på minst 2 medlemmer.
 8. Fra generalforsamlingen føres referat som skal undertegnes av møtelederen og av 2 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Referatet fra generalforsamlingen skal innen tre uker sendes samtlige medlemmer.

§ 8 Ordinær generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen TONOs årsmøte. Varsel om berammelse sendes medlemmene senest åtte uker før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være innkommet senest fem uker før generalforsamlingen. Saker som er innkommet senere, kan styret unnlate å ta med i innkallingen.
 2. På generalforsamlingen behandles:
  1. Styrets beretning om foreningens virksomhet siden forrige ordinære generalforsamling.
  2. Revidert regnskap for siste kalenderår, sammen med revisors og desisorenes beretning.
  3. Eventuelle vedtektsendringer.
  4. Valg av styre med varamedlemmer, og styreleder, i samsvar med § 10.
  5. Valg hvert annet år av Sakkyndig råd med personlige varamedlemmer, i samsvar med § 11.
  6. Valg av Komiteen for statens stipend med varamedlemmer, i samsvar med § 12.
  7. Valg av representanter til fondsstyrer, i samsvar med § 13.
  8. Valg av valgkomité med varamedlemmer, i samsvar med § 15.
  9. Valg av desisor med varamedlemmer, i samsvar med § 14. 
  10. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer og eventuelt andre tillitsvalgte.
  11. Fastsetting av medlemskontingenten jf. § 3, bokstav c.
  12. Åpenhetsrapport for midler krevd inn og fordelt i henhold til lov om kollektiv forvaltning med tilhørende forskrift. 
  13. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 
 3. Styrets budsjett for inneværende år fremlegges generalforsamlingen til orientering.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/10 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som skal behandles. I sistnevnte tilfelle plikter styret å innkalle til slik generalforsamling senest tre uker etter at kravet er kommet inn til foreningens kontor. Unnlater styret å foreta innkalling, kan de medlemmene som har forlangt det, på egen hånd innkalle generalforsamlingen med varsel som nevnt i § 7, bokstav a, første avsnitt.

§ 10 Valg av styre

Foreningens styre består av valgt styreleder og 6 øvrige medlemmer, alle med varamedlemmer. Herav skal minst 3 medlemmer med varamedlemmer velges blant foreningens komponister, og minst 2 medlemmer med varamedlemmer velges blant tekstforfatterne. Hvert kjønn skal være representert med minst 2 styremedlemmer med varamedlemmer.

Styremedlemmenes funksjonstid er to år. 3, henholdsvis 4, medlemmer er på valg vekselvis hvert annet år. For varamedlemmene gjelder det samme.

Styreleders funksjonstid er to år.

§ 11 Valg av Sakkyndig råd

Sakkyndig råd består av 4 medlemmer, hvorav 2 komponister og 2 tekstforfattere, samt 6 varamedlemmer der minst 2 er komponister og minst 2 er tekstforfattere. Rådet velger selv sin leder.

Ved behov kan rådet suppleres med særlig sakkyndige, oppnevnt av styreutvalget.

Funksjonstiden er to år.

Halvparten av medlemmene er på valg vekselsvis hvert annet år. For varamedlemmer gjelder det samme.

§ 12 Valg av Komiteen for statens stipend

Komiteen for statens stipend består av 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav både komponister og tekstforfattere skal være representert med minst 2 medlemmer med varamedlemmer.

Funksjonstiden er to år.

3, henholdsvis 2, medlemmer er på valg vekselvis hvert annet år. For varamedlemmene gjelder det samme.

§ 13 Valg av representanter til fondsstyrer

 1. Til Komponistenes vederlagsfond skal velges styremedlemmer med varamedlemmer iht. fondets vedtekter.
 2. Til Tekstforfatterfondet skal velges styremedlemmer med varamedlemmer iht. fondets vedtekter.
 3. Til Det norske komponistfond skal det, overfor Kulturdepartementet, innstilles 2 kandidater med varamedlemmer.
  Funksjonstiden er fire år.
  I tilfeller der Kulturdepartementet ikke godtar en eller begge av de kandidater som er innstilt av årsmøtet, skal NOPAs styre utpeke erstatter(e). Det samme gjelder dersom andre eksterne forhold, sykdom eller liknende medfører at en av, eller begge, kandidater, ikke kan utøve sitt verv, forutsatt at det fremstår som uhensiktsmessig å vente til neste årsmøte med å utpeke erstatter(e).
 4. Funksjonstiden følger kalenderåret, slik at tiltredelse skjer 1. januar året etter at man er blitt valgt.

Ny § 14 Valg av desisor 

Som desisor skal det velges to medlemmer med varamedlemmer blant foreningens medlemmer. Funksjonstiden er to år. En desisor og et varamedlem er på valg hvert år. De som velges som desisor kan ikke være medlemmer i styret eller andre av generalforsamlingens valgte organer.  

§ 15 Valg av valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer med varamedlemmer. 2 medlemmer med varamedlemmer er på valg vekselvis hvert år. Deres funksjonstid er to år. Styret oppnevner hvert år valgkomiteens tredje medlem, som også skal være komiteens leder. Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal være stemmeberettiget i TONO.

KAPITTEL IV
Foreningens administrasjon

§ 16 Styret

Foreningen ledes av et styre som skal dra omsorg for foreningens drift i samsvar med de vedtak som generalforsamlingen til enhver tid foretar.

Styret velger første og annen nestleder blant sine medlemmer. Første nestleder skal være tekstforfatter dersom styrelederen er komponist og omvendt.

Styret holder møte etter innkalling av styrelederen, i hans eller hennes fravær, av første nestleder. Alle beslutninger vedtas med alminnelig flertall, idet den fungerende styreleders stemme er avgjørende i tilfelle av stemmelikhet. For gyldig beslutning må det være minst 4 deltakere i styremøtet.

Styret skal, så langt det er mulig, påse at innkalt varamedlem representerer samme rettighetshaverkategori som det styremedlem vedkommende erstatter.

Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder, samt første og annen nestleder. Styreutvalget kan mellom styremøtene avgjøre saker av ikke-prinsipiell karakter, dersom det er upraktisk å innkalle styret. Utvalget kan dessuten avgjøre saker etter fullmakt fra styret, samt forberede saker for styret. Vedtak av styreutvalget skal snarest – og senest på neste styremøte – gjøres kjent for det øvrige styret.

Styret kan på foreningens vegne inngå avtaler om kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelt vederlag.

NOPA forpliktes ved styrets leder sammen med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura.

Styret oppnevner medlemmer av komiteer, råd, utvalg eller andre institusjoner hvor NOPA skal være representert, med mindre det i henhold til vedtektene hører under generalforsamlingen eller generalforsamlingen selv har foretatt oppnevnelsen.

Styret ansetter foreningens administrative leder og annet personale som er nødvendig for foreningen. Disse er underlagt styrets instruks, og styret fastsetter også arbeidsvilkårene.

Over styrets forhandlinger føres protokoll hvor alle vedtak innføres. Protokollen skal underskrives av styrelederen og minst 1 styremedlem.

§ 17 Sakkyndig råd

Sakkyndig råd skal avgi innstilling til styret

 1. i saker om medlemskap, jf. § 2;
 2. ved søknader om støtte fra medlemmene;
 3. ved tildeling av NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris;
 4. i andre kunstneriske spørsmål når styret ber om det.

Andre og tredje avsnitt i § 18 gjelder tilsvarende.

§ 18 Komiteen for statens stipend

Komiteen avgir innstilling til statens stipend.

Komiteen er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene eller deres varamedlemmer er til stede.

Ved behandlingen av den enkelte søknad må ikke noen delta som er inhabil, jf. § 20. Er det slik sammenheng mellom vedkommende søknad og de øvrige søknader som skal behandles at det kan svekke tilliten til medlemmets generelle upartiskhet ved behandlingen, vil medlemmet også være inhabil ved vurderingen av de øvrige søknader og skal derfor fratre under behandlingen av samtlige søknader.

For øvrig gjelder Kulturdepartementets forskrift av 16.09.98 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, punkt 8.2.

§ 19 Valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller kandidater til valg for generalforsamlingen.

Ved vurderingen bør komiteen blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning for å representere medlemmenes mangfold. Valgkomiteen skal ha for øye at ingen bør sitte sammenhengende i samme tillitsverv i mer enn seks år. For verv i Sakkyndig råd, Komiteen for statens stipend, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet bør maksimumstiden være fire år. Dersom valgkomiteen i sin innstilling fraviker dette, skal det gis særskilt begrunnelse.

Valgkomiteen skal påse at de aktuelle kandidatene med varamedlemmer tilfredsstiller kravene til habilitet i § 20.

§ 20 Inhabilitet

Medlemmer av styret, Sakkyndig råd eller andre organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende

 1. selv er part i saken;
 2. er styremedlem i, eier av eller har ledende stilling i virksomhet som er part i saken;
 3. av andre årsaker har en særskilt økonomisk interesse i utfallet av saken.

Medlemmet skal også fratre behandlingen når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av vedkommende organ, uten at medlemmet deltar. Medlemmet bør så snart som mulig si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

KAPITTEL V
Revisjon

§ 21 Revisor/desisorer

NOPAs regnskaper revideres av TONOs revisor.

Desisorene skal gjennomgå regnskapene og styreprotokollene med sikte på å kontrollere at det ikke er foretatt disposisjoner som er i strid med foreningens vedtekter, generalforsamlingsvedtak eller styrets egne retningslinjer og vedtak. Desisorene skal herunder føre kontroll med at habilitetsreglene er fulgt.

KAPITTEL VI
Vedtektsendringer, oppløsning m.v.

§ 22 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres på generalforsamling, og vedtak om endring krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

§ 23 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på generalforsamling. Oppnås det på generalforsamlingen 3/4 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene, skal vedtaket innen tre uker sendes til uravstemning blant samtlige stemmeberettigede medlemmer med tre ukers frist. Forslaget anses endelig vedtatt dersom det får tilslutning fra minst halvparten av de innkomne stemmer.

Ved foreningens oppløsning skal midler som måtte være igjen etter at gjeld og avviklingsomkostninger er dekket, overføres til Komponistenes Vederlagsfond, Tekstforfatterfondet og Norsk Musikkfond. Generalforsamlingen som behandler oppløsningsforslaget, kan med vanlig flertall bestemme hvordan avviklingen skal skje, herunder oppnevne et avviklingsstyre med fullmakt til å forestå avviklingen, og ta de avgjørelser som er nødvendige innenfor fullmakten.

§ 24 Overgangsbestemmelser

Disse vedtekter trer i kraft straks.

 

Lasr ned siste versjon av vedtektene her.