NOPAs etiske retningslinjer - NOPA
 • EN
 • Kalender 04

Sist oppdatert 24.08.21

Alle som utfører arbeid for NOPA skal følge foreningens etiske retningslinjer. Retningslinjene er en veiledning til hvilken type adferd som forventes i ulike situasjoner. De skal sette ord på de uskrevne reglene, skape god praksis og bidra til å gjøre tillitsvalgte og medarbeidere trygge i sine roller.

De etiske retningslinjene gjelder på alle NOPAs kommunikasjonsplattformer, i møter, på arrangementer, på reiser og på arbeidsplassen. Retningslinjene gjelder all skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt hvordan vi møter hverandre.

 • Vi møter medlemmer og samarbeidspartnere med vennlighet, respekt og omtanke
 • Vi har nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme
 • Alle musikalske sjangere har lik verdi i NOPA
 • Vi vektlegger mangfold når verv og stillinger skal bemannes, i tildelinger og i programmering av seminarer og kunstnerisk innhold
 • Vi utviser varsomhet når vi uttaler oss, og er bevisste på at våre handlinger, holdninger og språk påvirker NOPAs omdømme
 • Faglig kunnskap og faglig skjønn skal ligge til grunn for avgjørelser som tas
 • Vi overholder personvernet og sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveie
 • Vi lar ikke egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner, påvirke våre handlinger, saksframstilling eller vedtak
 • Vi har respekt for andre sin tid, og møter forberedt

Samarbeid som ikke fungerer eller kritikkverdige forhold i en komité skal varsles til NOPAs medlemsansvarlige eller NOPAs administrative leder. Saker kan også tas opp med en annen tillitsvalgt i NOPA som du stoler på.

NOPAs habilitetsregler finner du her