NOPAs etiske retningslinjer - NOPA
 • EN
 • Kalender 04

Sist oppdatert 29.08.23

NOPA skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme mangfold og hindre diskriminering. Paragraf 13 i Likestillings- og diskrimineringsloven «pålegger arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering». Mangfold i NOPA er summen av synlige og usynlige erfaringer, kulturer, språk, perspektiv, evner og talenter. Disse kan bestå av musikalske sjangere og deres subkulturer, geografisk tilhørighet, sosial bakgrunn, livssyn, utdanning, alder, kjønn, etnisitet, legning og funksjonsevne.

Alle som utfører arbeid for NOPA eller deltar på NOPAs arrangementer skal følge foreningens etiske retningslinjer. Retningslinjene er en veiledning til hvilken type adferd som forventes i ulike situasjoner. De skal sette ord på de uskrevne reglene, skape god praksis og bidra til å gjøre medlemmer, tillitsvalgte og medarbeidere trygge på NOPA sine arenaer.

De etiske retningslinjene gjelder i alle sammenhenger i NOPA; på arrangementer, i møter og i all skriftlig og muntlig kommunikasjon.

 • Vi møter andre med vennlighet, respekt og omtanke.
 • Vi har nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme.
 • Vi er bevisste på̊ vår rolle, vår makt og egne og andres grenser når vi jobber med og omgås andre.
 • Vi er bevisste på̊ hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt, og er varsomme med å bruke kallenavn på̊ andre og på̊ å kommentere andres utseende.
 • Vi har et bevisst forhold til inntak av alkohol og respekter dem som ikke ønsker å drikke alkohol. Ulovlige rusmidler er ikke tillatt på møteplasser og i arbeid i regi av NOPA.
 • Vi unngår å tillegge andre egenskaper på̊ grunn av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, og kulturell og religiøs tilhørighet.
 • Vi bruker ikke gruppebaserte skjellsord.
 • Uønsket berøring og annen krenkende atferd skal ikke forekomme.
 • Vi er støttespillere for hverandre; dersom du ser noe som er upassende, så si i fra.

I arbeidssituasjoner:

 • Alle musikalske sjangere har lik verdi i NOPA.
 • Faglig kunnskap og faglig skjønn skal ligge til grunn for avgjørelser som tas.
 • Vi vektlegger mangfold når verv og stillinger skal bemannes, i tildelinger og i programmering av seminarer og kunstnerisk innhold.
 • Vi overholder personvernet og sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveie.
 • Vi lar ikke egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner, påvirke våre handlinger, saksframstilling eller vedtak.
 • Vi har respekt for andre sin tid, og møter forberedt.

Samarbeid som ikke fungerer eller kritikkverdige forhold i en komité skal varsles til NOPAs medlemsansvarlige eller NOPAs administrative leder. Saker kan også tas opp med en annen tillitsvalgt i NOPA som du stoler på.

NOPAs habilitetsregler finner du her