Hvorfor vil NOPA stemme for ny fordelingsmodell i TONO? - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Hvorfor vil NOPA stemme for ny fordelingsmodell i TONO?

Slik stemmer NOPA på TONOs årsmøte 11. juni – de som har skrevet musikken som fremføres skal få vederlaget som kreves inn.
TONO avlang

TONOs årsmøte foregår fysisk/digitalt på Popsenteret 11. juni kl. 18.00. Alle stemmeberettigede har fått tilgang til sakspapirene, dette gjelder også de som har fullmakt for andre. Sakspapirene finner du når du logger deg inn på den digitale møteportalen til TONO:

Logg inn på TONO

NOPA kommer til å stemme for forslagene fra TONOs styre og valgkomité, og vi oppfordrer deg til å gjøre det samme. Her er en oversikt over hvordan NOPA vil stemme i kveld:

 

Sak 9: Den nye avregningsmodellen – vedtatt av TONOs styre, fremlegges for årsmøtet og det bes om formell tilslutning til modellens hovedgrep

NOPA skal stemme ja til styrets forslag, fordi:

  • TONOs fordelingsmodell må endres på grunn av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett som trådte i kraft i juli 2021.
  • Loven sier fordeling til rettighetshavere skal så langt det er mulig skje på grunnlag av faktisk bruk. Loven stiller krav til likebehandling av alle rettighetshavere og legger føringer på TONOs mulighet til å drive kulturpolitikk (omfordeling) gjennom vederlag. Dette har vært NOPAs syn siden 1937.
  • TONOs handlingsrom er at ufordelbare midler kan benyttes dersom ikke opphaver er funnet i løpet av tre år. Det legges opp til en ny ordning for urfremføring. I tillegg kan det gjøres fratrekk til kulturelle midler på inntil 10%.

 

Vi håper du også vil støtte NOPA i følgende saker:

 

Sak 10. Vedtekter og andre bestemmelser

10 a. Vedtekter. Innkommet forslag om åpning for ekstern styreleder.

NOPA ønsker ikke å stemme for Musikkforleggernes forslag, i alle fall ikke slik det foreligger nå. Mest fordi NOPA mener at TONOs styreleder bør være opphaver, slik nesten alle andre «TONO-selskaper» i verden har. Men også fordi konsekvensene av forslaget ikke virker godt nok utredet.

 

10 b. Generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshaverne (fordelingsplan), jf. TONOs vedtekter § 16 (2) c. Det foreslås ingen endringer.

NOPA skal stemme for styrets forslag til vedtak, forslaget innebærer ingen endringer.

 

10 c. TONOs investeringsstrategi, jf. TONOs vedtekter § 16 (2) d. Det foreslås ingen endringer.

NOPA skal stemme for styrets forslag til vedtak, forslaget innebærer ingen endringer.

 

10 d. TONOs generelle prinsipper for fradrag i rettighetsinntekter (herunder kulturelle midler), jf. TONOs vedtekter § 16 (2) e. Det foreslås ingen endringer.

NOPA skal stemme for styrets forslag til vedtak, forslaget innebærer ingen endringer.

 

11. Valg

a. Styret – fire styremedlemmer, fire varamedlemmer (2 år)
b. Styrets leder og nestleder (1 år)
c. Stipendkomiteen – fire medlemmer med personlige varaer (2 år)
d. Kontrollkomiteen – suppleringsvalg ett medlem (1 år)

NOPA skal stemme for valgkomiteens forslag til vedtak.

I valgkomiteens forslag til vedtak er bl.a. NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen forslått som ny styreleder i TONO og NOPAs nestleder Samsaya Sampda Sharma er foreslått som nytt varamedlem i styret. NOPA støtter også de øvrige kandidatene som er foreslått fra NOPA.


Delta og bær fullmakt for en kollega!

TONOs årsmøte engasjerer mange, men mange er forhindret i å delta. Vi trenger folk som kan delta på møtet og stemme. Du kan delta fysisk eller digitalt og du må ikke selv være stemmeberettighet. Flere av NOPAs medlemmer trenger noen til å stemme for seg.

NOPAs administrasjon vil være behjelpelige med å koordinere dette.

Delta med fullmakt

Les mer om TONOs nye fordelingsmodell og hva NOPA mener her.