Styreleders kommentar om «Kunstneroppropet» - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Styreleders kommentar om «Kunstneroppropet»

Den siste uken har det blåst friskt rundt 14 kunstnerorganisasjoner som har undertegnet en støtteerklæring for Norske Dansekunstnere. Styreleder Ole Henrik Antonsen kommenterer her hvorfor han skrev under.
NOPA logo på blå bakgrunnm

Fredag 25. juni undertegnet jeg sammen med 14 andre ledere for kunstnerorganisasjoner støtteerklæringen til Norske Dansekunstnere.

Erklæringen ble skrevet i solidaritet med enkeltkunstnere som er utsatt for trusler og til dels grov trakassering. Dette er direkte trigget av postinger og kommentarfeltet på Facebook-siden Sløseriombudsmannen, eller indirekte når sakene har blitt plukket opp av resett.no, document.no og diverse amerikanske nynazist-nettsteder.

I et møte i Kunstnernettverket i juni ble det redegjort for dette, med konkrete eksempler. Hvorfor ikke disse eksemplene har nådd offentligheten vet jeg ikke, men jeg er ganske sikker på det i så fall hadde gitt en annen debatt. For det ikke dreier seg om lettkrenka ungdommer i «generasjon Z» som ikke tåler noen form for ubehag.

Dette er kunstnere som frykter for sin egen sikkerhet, og som vurderer en annen levevei.

På grunn av trakassering.

Jeg undertegnet støtteerklæringen i solidaritet med disse kunstnerne, og tenkte i utgangspunktet at dette var lite kontroversielt. Debatten som har fulgt har vist at jeg tok feil, men jeg synes vi som undertegnet har blitt tillagt mange meninger vi verken har eller har uttrykt.

Jeg ser at mange leser erklæringen annerledes enn jeg gjorde da jeg fikk den forelagt. Til dem er det bare å beklage.

Og til de som måtte tvile: NOPA er ikke i mot ytringsfrihet og oppfordrer ikke til noen boikott av noe som helst.

Andørja, 7. juli 2021

Ole Henrik Antonsen
Styreleder NOPA

 

Dette er støtteerklæringen:

Støtteerklæring fra norske kunstnerorganisasjoner
25.06.2021

Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet.

Rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet — 2020» (Tore Slaatta og Hanne M. Okstad), som bl.a. baserer seg på tilbakemeldinger fra enkeltkunstnere, omtaler økt konflikt rundt kunstens verdi og status i det norske samfunnet, at det følger mer trusler, vold og trakassering enn før med det være kunstner, og at kunstnere ofte opplever å stå alene i slike krevende situasjoner. Rapporten påpeker at staten av mange ses som en garantist for kunstneres ytringsfrihet i Norge. Som det kommer frem av rapporten, mener en stor andel av aktørene på scenekunstfeltet at ytringsfriheten ikke er godt beskyttet; Kun 61% av de spurte scenekunstnerne svarer at de mener ytringsfriheten er tilstrekkelig beskyttet på deres område.

Ytringsfrihetskommisjonen skal gjennom arbeidet sikre et inkluderende, trygt og mangfoldig kunn-skapsgrunnlag, og legge til rette for innspillsmøter o.l. som ivaretar alle stemmer. I denne forbindelse stiller de undertegnende organisasjonene seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskom-misjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere. Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspillsmøtet som fant sted 23.juni 2021 under Kulturytring Drammen, og ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor.

Disse organisasjonene stiller seg med dette solidarisk med Norske Dansekunstneres på bakgrunn av deres arbeid for å belyse disse utfordringene. Ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge har de siste årene blitt hardere og av mer angripende i karakter. Dette er noe Ytringsfrihets-kommisjonen må adressere og ta på alvor.

Kunstnerorganisasjonene som stiller seg bak denne uttalelsen er:

Norske Billedkunstnere ved styreleder Ruben Steinum
Norske Dramatikeres Forbund ved forbundsleder Monica Boracco
Norske Kunsthåndverkere ved styreleder Hanne Øverland
Forbundet Frie Fotografer ved styreleder Thale Fastvold
Grafill ved daglig leder Lene Renneflott
Den Norske Forfatterforening ved leder Heidi Marie Kriznik
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved leder Alexander Løken
Norsk Oversetterforening ved foreningsleder Hilde Lyng
GramArt ved daglig leder Marius Øvrebø-Engemoen
Creo ved forbundsleder Hans Ole Rian
Norsk Komponistforening ved styreleder Jørgen Karlstrøm
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere ved styreleder Ole Henrik Antonsen
Norsk Skuespillerforbund ved forbundsleder Knut Alfsen
Norsk Filmforbund ved forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad
Norske Filmregissører ved forbundsleder Marianne Kleven