Oversikt over NOPAs komiteer og utvalg - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Oversikt over NOPAs komiteer og utvalg

Dette er en oversikt over komiteer, juryer, utvalg og stiftelser der NOPA har tillitsvalgte. Hvert verv er beskrevet i detalj.

VERV I NOPA

STYREMEDLEMMER
STYRELEDER
FØRSTE OG ANDRE NESTLEDER
SAKKYNDIG RÅD
KOMITEEN FOR STATENS STIPEND
KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND
TEKSTFORFATTERFONDET
DET NORSKE KOMPONISTFOND
NOPAS VALGKOMITE
DESISORER
KOMITEEN FOR KARDEMOMMESTIPENDET
PRØYSENPRISKOMITEEN
JURYEN FOR EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS
TONOS STIPENDKOMITE
STIFTELSEN CANTUS
MUSIKKFORUM
KOPINOR
NORWACO
STYREVERV I FOND FOR LYD OG BILDE
FAGUTVALG I FOND FOR LYD OG BILDE
NPU NORDISK POPULÆRAUTORUNION
ECSA European Composer and Songwriter Alliance

HABILITETSREGLER

NOPA har egne habilitetsregler for tillitsvalgte, som skal sikre en rettferdig behandling av søknader. Du finner habilitetsreglene HER.

styremedlemmer

Representasjon: Styret består av 7 medlemmer inkl. styreleder, med varamedlemmer.

Vedtektene bestemmer (§ 10) at minst 3 medlemmer med varamedlemmer skal velges blant foreningens komponister, og minst 2 medlemmer med varamedlemmer skal velges blant tekstforfatterne. Hvert kjønn skal være representert med minst 2 styremedlemmer med varamedlemmer. For å være valgbar til NOPAs styre, må man være valgbar andelshaver i TONO.

Funksjonstid: 2 år (maks 6 år)

3, hhv. 4, medlemmer er på valg vekselvis hvert annet år. Styret velges av generalforsamlingen.

Ansvarsområder: Foreningens formålsparagraf (§ 1, pkt. 2) ligger til grunn for arbeidet i NOPAs styre: Foreningen skal fremme norsk skapende tonekunst, musikkverk og tekst i musikkverk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. Det innebærer et bredt spekter av aktiviteter. Styret vedtar foreningens budsjett og utarbeider handlingsplan, og er arbeidsgiver for foreningens ansatte. Styremedlemmene har ofte ansvar for spesifikke arbeidsområder som for eksempel tekst, næring, rekruttering, musikkteater, filmmusikk osv. Styret behandler søknader om økonomisk støtte. Noen av styremedlemmene deltar i foreningens internasjonale virksomhet, og det arrangeres i tillegg en årlig styresamling.

Antall møter per år/ arbeidsmengde: +/- 10 styremøter hvert år. Det er vanlig at styremedlemmene deltar på styresamling og på foreningens faglige og sosiale arrangementer. Arbeidsmengde utover dette avhenger av hvilke arbeidsområder som styremedlemmene er engasjert i.

Varamedlemmer brukes forholdsvis ofte, og kan også bli forespurt om å delta i komitéarbeid og representasjon på vegne av styret.

 

STYRELEDER

Funksjonstid: To år (maks 6 år). Styreleder velges av generalforsamlingen.

Ansvarsområder: Styreleder er foreningens talsperson og representerer NOPA offentlig. Styreleder leder foreningens styre og styreutvalg med utgangspunkt i foreningens formålsparagraf om å ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. Se NOPAs vedtekter. Dette innebærer blant annet å være talsperson i kulturpolitiske saker, og arbeid med å styrke og ivareta opphavsretten. Styreleder arbeider for at NOPA skal ha et godt nettverk i musikkbransjen og i det politiske miljøet og representerer foreningen i TONOs styre, i Kunstnernettverket og andre virksomheter. Styreleder representerer også NOPA i internasjonale organisasjoner og aktiviteter. Styreleder leder generalforsamlingen, NOPAs høyeste organ, med mindre generalforsamlingen velger annen møteleder.

Antall møter per år/arbeidsmengde: +/- 10 styremøter og styreutvalgsmøter hvert år. Styreleder deltar i tillegg på de fleste møter og arenaer der foreningen er aktiv. Vervets omfang tilsvarer 80-100% stilling.

 

FØRSTE OG ANDRE NESTLEDER

Representasjon: Første nestleder skal være tekstforfatter dersom styrelederen er komponist og omvendt. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

Funksjonstid: Ett år.

Ansvarsområder: Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder, samt første og annen nestleder. Styreutvalget kan mellom styremøtene avgjøre saker av ikke-prinsipiell karakter, dersom det er upraktisk å innkalle styret. Utvalget kan dessuten avgjøre saker etter fullmakt fra styret, samt forberede saker for styret. Vedtak av styreutvalget skal snarest – og senest på neste styremøte – gjøres kjent for det øvrige styret.

Første og andre nestleder bistår og avlaster styreleder i foreningens kulturpolitiske arbeid og kan representerer NOPA i ulike styrer og utvalg.

Antall møter per år/ arbeidsmengde: +/- 10 møter

 

SAKKYNDIG RÅD

Representasjon: Rådet består av 4 medlemmer, hvorav 2 komponister og 2 tekstforfattere, samt fire varamedlemmer. Sakkyndig råd velges av generalforsamlingen. Rådet velger selv sin leder.

Funksjonstid: 2 år (maks 4 år).

Ansvarsområde: Sakkyndig råd er NOPAs høyeste musikk- og tekstfaglige organ. Rådet behandler søknader om tilskudd/stipend fra medlemmer tre ganger pr år. Det utarbeides en innstilling som vedtas av NOPAs styre. Sakkyndig råd er også jury for NOPAs musikkpris, NOPAs tekstpris og NOPAs pris i åpen klasse. Sakkyndig råd kan bli bedt om å avgi innstilling i andre kunstneriske spørsmål når styret ber om det. Ved behov kan rådet suppleres med særlig sakkyndige, oppnevnt av styreutvalget, jf. vedtektenes § 11.

Sakkyndig råd kan også bes om å avgi innstilling til styret når det gjelder søknader om medlemskap, men praksis de siste årene har vært at NOPAs administrasjon gjør dette. Vedtektenes § 2 sier bl.a. at søknaden avgjøres av styret, etter innstilling fra administrasjonen eller Sakkyndig råd.

Søknadsfrister tilskuddsordningen: 15. februar, 15. mai og 15. september

Økonomiske rammer tilskuddsordningen: ca. 2 millioner pr. år

NOPAs priser: Hver av de tre prisene er på kr 40.000

Antall møter per år/ arbeidsmengde: Normalt 4 møter per år.

Rådet har tre tildelingsmøter knyttet til søknadsfrister for tilskudd/arbeidsstipend. Tildelingsmøtene varer normalt 3-4 timer, og det forutsetter at rådsmedlemmene har lest søknadene og rangert/ vurdert dem i forkant av møtene. Forarbeid til møtene er +/- 4 timer.

Rådet har ett årlig jurymøte knyttet til NOPAs priser for tekst, musikk og åpen klasse. Jurymøtet varer normalt 3-4 timer, og det forutsetter at rådsmedlemmene har lest søknadene, lyttet til musikken og rangert/vurdert dem i forkant av møtet. Forarbeidet kan variere, men estimeres til +/- 10 timer. Jurymedlemmene deler på arbeidet med å skrive juryuttalelser, og juryens leder deler normalt ut prisene. I 2016 ble prisene delt ut på Låtskrivernes Festkonsert.

 

KOMITEEN FOR STATENS STIPEND

Representasjon: Komiteen består av 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav både komponister og tekstforfattere skal være representert med minst 2 medlemmer med varamedlemmer.

3, henholdsvis 2, medlemmer er på valg vekselvis hvert annet år. For varamedlemmene gjelder det samme. Komiteen velges av generalforsamlingen.

Funksjonstid: 2 år (maks 4 år)

Ansvarsområde: Komiteen avgir innstilling til Sekretariatet for statens stipend én gang pr år i kategorien populærmusikk. I 2016 behandlet komiteen 218 søknader. Søknader skal behandles på kunstnerisk grunnlag uavhengig av medlemskap i NOPA eller andre foreninger.

Komitéleder, i samarbeid med komitésekretær (organisasjonskonsulent i NOPA), er ansvarlig for å sende ut informasjon til komiteen i forkant av møtene. Komitéleder er også ansvarlig for fremdrift og for å legge opp en fornuftig gjennomgang av søknadene og disponere tilgjengelig møtetid.

Komitémedlemmene er ansvarlige for en grundig gjennomgang av alle søknader før tildelingsmøtet.

Antall møter/arbeidsmengde:

Forarbeid: Hvert komitémedlem må ha lest alle søknader, lyttet til vedlagt musikk og rangert alle søkere i kategori A-C før komiteen møtes. Det må settes av noen dager til dette arbeidet, avhengig av antall søknader.

Tildelingsmøtet: Det blir satt av 4 dager i januar til behandling av søknader. Komitéen skal levere en endelig innstilling.

Etterarbeid: Komiteen er ansvarlig for å utarbeide innstillinger til hver kandidat som blir tildelt stipend, og dette gjøres i uken etter tildelingsmøtet. Komiteens medlemmer fordeler dette arbeidet seg i mellom. Hver innstilling er på ca. en halv side.

Økonomiske rammer: Til fordeling i 2016: 15 arbeidsstipend og 5 arbeidsstipend for yngre/

uetablerte kunstnere, hver på kr 210.000, samt kr 611.000 i diversestipend. NOPA har ett stipend for seniorkunstnere, det ble delt ut i 2016 og blir ledig når stipendinnehaver blir 67 år.

ksen antakelig stiller på kultules også til varaer. ter årsmøtet. det politiske miljøet og edriksen antakelig stiller på kultu

 

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND

Representasjon: Fondets styre består av 2 medlemmer med varamedlemmer fra NOPA og to medlemmer med varamedlemmer fra Norsk Komponistforening. NOPA skal hvert annet år velge ett medlem med varamedlem. Komitémedlemmene velges av NOPAs generalforsamling.

Funksjonstid: 4 år. Ett styremedlem er på valg annen hvert år.

Ansvarsområde: Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1). Fondet gir også tilskudd til foreninger og organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk.

Styret leder fondets virksomhet og forestår forvaltningen og utdelingen av fondets midler. Styrets medlemmer leser de innkomne søknadene, og gjør vedtak om bevilgninger. Styremedlemmenes møteforberedelser foregår elektronisk, og består i å lese foreliggende sakspapirer samt de innkomne søknadene. Styret har i tillegg drifts- og arbeidsgiveransvar for fondets ansatte.

Antall møter/ arbeidsmengde: 2 fordelingsmøter hvert år, og ekstraordinære møter utenom dette ved behov. Fordelingsmøtene: Vår og høst er det heldagsmøter over to dager hvor det gjøres vedtak på innkomne søknader. Møtene avholdes fortrinnsvis i februar/mars (søknadsfrist 1.2) og september/oktober (søknadsfrist 1.9.)

Forberedelser til tildelingsmøter er satt til 25 timer.

Økonomiske rammer: +/- 8 millioner pr år.

 

TEKSTFORFATTERFONDET

Representasjon: Fondets styre består av to medlemmer fra NOPA og ett fra Norsk Revyforfatterforening. Til Tekstforfatterfondets styre skal hvert annet år velges 1 medlem med varamedlem blant foreningens forfattermedlemmer. Styremedlemmene velges av NOPAs generalforsamling.

Funksjonstid: 4 år.

Ansvarsområde: Styret tildeler støtte til aktive tekstforfattere i form av arbeidsstipend, reisestipend, prosjektstøtte eller støtte til anskaffelse av utstyr som er direkte knyttet til tekstvirksomheten. Fondets midler kan også brukes til understøttelse av eldre tekstforfattere og av tekstforfatteres etterlatte, tilskudd til NOPA og Norsk Revyforfatterforening, støtte til andre tiltak på tekstforfatteres område, og til drift av fondets leilighet i Firenze. Tekstforfattere kan søke fondet om arbeids- eller studiestipend for opphold i leiligheten.

Styret leder fondets virksomhet og forestår forvaltningen og utdelingen av fondets midler. Styrets medlemmer leser innkomne søknader, og gjør vedtak om bevilgninger. Styremedlemmenes møteforberedelser foregår elektronisk, og består i å lese foreliggende sakspapirer samt de innkomne søknadene. Styret har i tillegg drifts- og arbeidsgiveransvar for fondets ansatte.

Antall møter/ arbeidsmengde: Det avholdes 2 fordelingsmøter hvert år, og ekstraordinære møter utenom dette ved behov.
Fordelingsmøtene: Vår og høst er det heldagsmøter over en eller to dager hvor det gjøres vedtak på innkomne søknader. Møtene avholdes fortrinnsvis i april/mai (søknadsfrist 1.4.) og november/desember (søknadsfrist 1.11.)

Forberedelser til tildelingsmøter er satt til 25 timer.

Antall møter: Ca. 6 styremøter pr. år.

Økonomiske rammer: Ca. 4 mill. pr. år.

 

DET NORSKE KOMPONISTFOND

Representasjon: Fondets styre består av 5 medlemmer. NOPAs generalforsamling innstiller 2 medlemmer med varamedlemmer og Norsk Komponistforening innstiller 2 medlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmene innstilles av NOPAs generalforsamling. Endelig utnevning foretas av Kulturdepartementet. Dersom Kulturdepartementet ikke godkjenner kandidater oppnevnt av NOPAs generalforsamling, har NOPAs styre fullmakt gjennom vedtektene til å finne nye kandidater.

Funksjonstid: 4 år

Ansvarsområde: Styret behandler søknader om finansiering av bestillingsverk og støtte til organisasjoner/foreninger. Midlene skal komme komponister til gode som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst. Styret har i tillegg drifts- og arbeidsgiveransvar for fondets ansatte.

To søknadsfrister pr. år: 1. mars og 1. oktober.

Antall møter/ arbeidsmengde: Fondet har 2 tildelingsmøter per år (mars og oktober), og hvert møte er som regel over to dager. En god del av arbeidet er forberedelsene til disse møtene, som består av å lese gjennom mellom 100 og 150 søknader (til hvert møte). I tillegg kan det avholdes egne styremøter etter behov, men dette begrenser seg gjerne til ett eller to i året.

Økonomiske rammer: +/- 8 mill.

 

NOPAS VALGKOMITE

Representasjon: Valgkomiteen består av én leder og 2 medlemmer med varamedlemmer. Komiteens leder oppnevnes av styret, mens komiteens to medlemmer samt varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Jmf. vedtektene skal valgkomiteens medlemmer være andelshavere i NOPA.

Funksjonstid: Funksjonstid 2 år for medlemmer oppnevnt av NOPAs generalforsamling. Medlemmene er på valg vekselvis hvert år. NOPAs styre vedtar funksjonstiden for komiteens leder.

Ansvarsområde: Valgkomiteen utarbeider innstilling til verv nevnt i NOPAs vedtekter. Valgkomiteens medlemmer bør ha god kunnskap om medlemsmassen i NOPA og så langt det lar seg gjøre delta på de ulike arenaene NOPA har gjennom året, for å gjøre seg kjent med medlemsmassen. Hvert år i desember/januar blir medlemmer oppfordret om å melde sin interesse for verv eller foreslå aktuelle kandidater.

Valgkomiteen har tidligere lagt følgende til grunn i arbeidet: kontinuitet og fornyelse i tillegg til kjønn, sjanger og geografi, jmf. vedtektenes § 18. Balansen mellom komponister og tekstforfattere har også blitt lagt til grunn, jmf. § 10 i NOPAs vedtekter.

NOPAs generalforsamling tar stilling til forslagene og foretar det endelig valget.

Antall møter/ arbeidsmengde: 2- 3 møter i februar/mars.

 

 

DESISORER

Representasjon: Generalforsamlingen velger 2 desisorer. Disse må ikke være medlemmer av styret eller andre organer valgt av generalforsamlingen.

Funksjonstid: Ett år.

Ansvarsområde: Desisorene skal gjennomgå regnskapene og styreprotokollene med sikte på å kontrollere at det ikke er foretatt disposisjoner som er i strid med foreningens vedtekter, generalforsamlingsvedtak eller styrets egne retningslinjer og vedtak. De skal også føre kontroll med at habilitetsreglene er fulgt.

Desisorene får tilsendt styrereferater gjennom året, budsjett, tertialregnskap, årsregnskap, årsberetning, og ellers sakspapirer de måtte be om.

Desisorene utarbeider en skriftlig desisorrapport som vedlegges sakspapirene til generalforsamling.

Antall møter/ arbeidsmengde: De møtes stort sett ikke, men kommuniserer pr. telefon og epost.

 

 

KOMITEEN FOR KARDEMOMMESTIPENDET

Representasjon: NOPAs styre utpeker en jury på 3 medlemmer, hvorav minst én skal være representant for komponistene og minst én for tekstforfatterne.

Funksjonstid: 3 år.

Om stipendet: Kardemommestipendet er en gave fra Thorbjørn Egner, som er videreført av hans familie. Arbeidsstipendet er ment som “en påskjønnelse til en yrkesaktiv populærautor og som en stimulans til fortsatt produksjon.” Stipendet deles ut etter søknad fra NOPAs medlemmer og betegnes som reisestipend eller arbeidsstipend.

Ansvarsområde: Komiteen skal vurdere mottatte søknader og innstille to mottakere av stipendet. Et av komiteens medlemmer deler ut stipendene sammen med utdeling av NOPAs tekst og musikkpriser. I 2016 ble stipendet delt ut på Låtskrivernes festkonsert.

Antall møter/ arbeidsmengde: Ett møte i desember/ januar. Det må påregnes ca. tre timer forberedelsestid før møtet for å lese gjennom søknadene.

Økonomiske rammer: To stipend à kr. 50.000, eller ett stipend på kr. 100.000.

 

PRØYSENPRISKOMITEEN

Representasjon: Juryen består av tre personer der en velges av NOPAs styre, en av Norske barne- og ungdomsbokforfattere og én av Norsk Viseforum. Prøysenhusets kunstneriske leder administrerer juryarbeidet. Juryen velger selv sin leder.

Funksjonstid: 3 år. Det er ikke nevnt noe om funksjonstid i statuttene, men NOPAs statutter brukes, og det medfører kun én periode for juryen. Jmf. NOPAs vedtekter, § 18 som gjelder komiteer som deler ut stipender.

Om stipendet: Prøysenprisen ble utdelt første gang i 1974. Prisene er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen. I sin nåværende form er prisen en videreføring av Alf Prøysens Minnefond som ble opprettet etter initiativ fra Hedmark og Oppland sparebankforening.  I 1996 tok NOPA og bokhandlerkjeden Libris ansvar for fondet, og delte ut prisen sammen t.om. 2017. Fra 2018 er nye partnere invitert inn i prisen: Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Prøysenhuset og Norsk Viseforum. NOPA finansierer hoveddelen av arbeidet med prisen.

Ansvarsområde: Juryen skal finne frem til verdige vinnere av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og evt. Prøysens ærespris om juryen finner verdige kandidater. Prøysenprisen kan gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning, til skapende eller utøvende kunstnere eller til oppmuntring for unge talenter. Prisen kan gis til én person eller til flere som har samarbeidet om en oppgave. Teskjekjerring-prisen tildeles etter de samme kriteriene som nevnt overfor, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisene kan også tildeles grupper eller institusjoner.

Prisene har siden 2016 blitt delt ut på konserten Prøysen tel by´n på Prøysens dødsdag 23. november. Konserten foregår i Kulturkirken Jakob i Oslo og er arrangert av organisasjonen Prøysen tel by´n.

Antall møter/ arbeidsmengde: Juryen møtes vanligvis 1 gang i året, avhengig av når prisen deles ut. Møtetid ca. 2 timer.

Økonomisk ramme: 2 eller 3 priser à 25 000 samt sølvmynt av Prøysen deles ut til vinnerne. Sølvmynten er designet av Øyvind Hansen ved Myntverket.

 

JURYEN FOR EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS

Representasjon: Juryen består av en representant fra Tolga kommune og to representanter fra NOPA. NOPAs styre utpeker jurymedlemmer.

Funksjonstid: 1 år.

Om prisen: Egil Storbekkens musikkpris ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken. Prisen er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. I 2016 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag og familien Storbekken.

Ansvarsområde: Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen:

  • Utøving, komponering og arrangering
  • Forskning og formidling
  • Instrumentbygging og instrumentutvikling
  • Formidling av Egil Storbekkens musikk

Antall møter/arbeidsmengde: Juryarbeidet foregår etter at fristen for innsending av kandidater har gått ut (1. juni). Ett møte på 1-2 timer og ca. to timers forarbeid.

Økonomisk ramme: Prisen er på kr 25.000,- samt et kunstverk.

 

TONOS STIPENDKOMITE

Representasjon: NOPAs generalforsamling velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer til TONOs stipendkomité, i samsvar med TONOs vedtekter. Det ene medlemmet og dets varamedlem skal være komponister. Det andre medlemmet og dets varamedlem skal være tekstforfattere. Det deles ut to typer stipend: TONO-stipendet og stipend for unge talenter.

Funksjonstid: Ett år (maks 4 år sammenhengende).

Om TONO- stipendet: TONO-stipendet skal stimulere til skaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere. Formål det normalt søkes til er arbeid, studier, prosjekter og andre kostnader knyttet direkte til den skapende virksomheten.

Om Unge Talenter-stipendet: Stipendet stiller ikke krav til medlemsavregning eller medlemstid. Eneste krav er at søker er TONO-medlem, og i alderen 17-23 år. Det er ingen spesielle krav til hva man kan søke stipend til, så lenge man søker om støtte som har å gjøre med musikalsk virksomhet. Typiske formål er innkjøp av datamaskin, programvare, instrumenter, arbeid, studier, reiser, promotering av egne verk etc.

Ansvarsområde: Søknadene blir behandlet av én, felles stipendkomité, uavhengig av om søkeren er organisert i en av gruppeforeningene (NOPA/Norsk Komponistforening) eller ikke.
TONOs stipendkomité foretar en helhetsvurdering av søknaden basert på søknadens utforming, søkernes skapende aktivitet, og inntjening i TONO (gjelder ikke for Unge Talenter-stipendet).

Antall møter/arbeidsmengde: Det medgår ca. fire arbeidsdager til komitéarbeidet.

Økonomisk ramme: Det er satt av ca. kr 9,9 mill til TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet i 2016. I 2015 ble det delt ut 287 TONO-stipender og 168 Unge Talenter-stipender.

 

PHONOFILE

Representasjon: NOPA har ett medlem med varamedlem i Phonofiles styre. Disse velges av NOPAs generalforsamling.

Funksjonstid: Ett år, maks 6 år.

Ansvarsområde: Phonofile AS drifter database og tjenester for elektronisk lagring, markedsføring, salg og distribusjon av musikk. Selskapet har siden 1999 forvaltet ”digitale rettigheter” på vegne av et stort antall norske og internasjonale uavhengige plateselskaper. Selskapet arbeider med å inngå og vedlikeholde lisensavtaler med Spotify, Tidal, iTunes/Apple Music, Google, YouTube, Deezer og andre digitale musikktjenester over hele verden.

Phonofile har distribusjonsavtaler med de fleste norske plate- selskaper, og har også en sterk posisjon i Sverige og Danmark. Phonofile økte sin omsetning fra ca. 85 mill. kr. (2014) til ca. 115 mill. kr. i 2015, en betydelig vekst som i hovedtrekk skyldes økte inntekter fra streamingtjenester, særlig i Sverige. Phono- files musikkdatabase inneholder pr. 31. desember 2014 rundt 590.000 enkeltinnspillinger.

Erik Brataas er daglig leder. Han sitter p.t. i styret også i den internasjonale organisasjonen Merlin. NOPA har pr 31.12.15 en eierandel i Phonofile på 11,75%.

Antall møter/ arbeidsmengde: 4 – 6 møter i året, etter behov.

 

STIFTELSEN CANTUS

Representasjon: Styret består av 3 komponister innen populærmusikkfeltet. Disse velges av NOPAs generalforsamling, som også velger stiftelsens styreleder.

Funksjonstid: 4 år i samsvar med stiftelsesloven

Ansvarsområde: Stiftelsen eier og driver en arbeidsleilighet i Berlin. Komponister og tekstforfattere innen populærmusikkfeltet kan søke om opphold i leiligheten og mot en egenandel kan de bo og arbeide der fra 1-3 uker. Styret skal påse at stiftelsens eiendeler og kapital forvaltes på en god måte. Styret er økonomisk ansvarlig for stiftelsen. Styreleder/NOPAs administrasjon har stått for ettersyn av leiligheten ved behov.

Stiftelsens styre godkjenner årsberetning og regnskap.

NOPAs organisasjonskonsulent har det daglige ansvaret for utleie og koordinering av personale som er knyttet til drift av leiligheten, samt kontakt med styreleder/styret ved behov. NOPAs administrative leder er stiftelsens daglige leder og NOPAs regnskapssjef er regnskapsfører.

Antall møter/arbeidsmengde: Normalt ett møte i året (årsmøtet)

 

MUSIKKFORUM

Representasjon: NOPA og Norsk Komponistforening har felles faglige forum hvor målsettingen er å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Komiteen består av 1-2 personer fra hver forening til planlegging av faglige medlemskvelder. Det er engasjert en produsent som har ansvaret for gjennomføring av Musikkforum, faglig og praktisk.

Funksjonstid: Ikke vedtatt

Ansvarsområde: Planlegge og booke 8-10 musikkform hvert år. Dette innebærer idémyldringsmøte hvert semester, samt oppfølgingsarbeid med å kontakte deltakere og planlegge arrangementene.

Antall møter/ arbeidsmengde: 1-2 møter hvert semester (mai og november).

 

KOPINOR

Representasjon: Musikkgruppen som NOPA er medlem av, har ett medlem i styret, og 2 varamedlemmer. Musikkgruppen består av NOPA, NKF, Musikkforleggerne og Ny Musikk. Foreningene i fellesskap blir enige om hvilke plasser den enkelte forening skal ha.

Funksjonstid: 1 år.

Ansvarsområde: NOPA er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor som ble startet av norske rettighetshavere i 1980, og inngår avtaler om analog og digital kopiering innenfor utdannings-sektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavere og utgivere får betalt for sine verk.

Styret er Kopinors øverste organ mellom representantskapsmøtene og fastsetter overordnede strategier og retningsgivende planer for virksomheten. Styret skal behandle saker som etter vedtektene hører inn under styret. Styret skal se til at driften av Kopinor samsvarer med vedtektene, relevante lover, regelverk og retningslinjer. Styret forvalter Kopinors midler i henhold til retningslinjer og budsjettrammer fastsatt av representantskapet. Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret godkjenner avtaler som inngås på vegne av rettighetshaverne. Styret fastsetter på grunnlag av statistiske undersøkelser fordelingen mellom opprinnelseskategorier og fordelingen av vederlagsmidler mellom norske og utenlandske rettighetshavere.

Antall møter/ arbeidsmengde: Normalt 5-6 styremøter pr. år og forberedelse til styremøtene. Noen av styremedlemmene sitter i AU eller andre komiteer, det er mulighet for å delta på nordiske og internasjonale møter.

 

NORWACO

Representasjon: I Norwacos styre representeres gruppen Opphavere til musikk med ett fast medlem med vara. TONOs adm. dir. er styremedlem og NOPAs styreleder er vara for TONO. NOPAs representant representerer både NOPA og NKF, og er oppnevnt av styrene i NOPA og NKF.

Funksjonstid: 2 år, maks 6 år.

Ansvarsområde: Norwaco ble opprettet 17. november 1983, etter et initiativ fra daværende Norges kunstnerråd. Norwaco er godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler om videresending av radio- og fjernsynssendinger, og om opptak av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning.

Opphavsretten og Åndsverkloven står sentralt i Norwacos virksomhet.

Norwaco representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. Norwaco ivaretar rettighetshavernes interesser der felles forvaltning av opphavsrettigheter og nærstående rettigheter anses som hensiktsmessig. Til sammen representerer Norwacos medlemsorganisasjoner ca. 65.000 individuelle rettighetshavere.

NOPA er medlem av Privatkopieringssektoren. Privatkopiering blir kompensert over statsbudsjettet. I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget kr 45.354.000 i kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. NOPAs administrasjon stiller på møter i Privatkopieringssektoren. I de øvrige sektorene i Norwaco (TV-distribusjon, undervisning og kulturarv) er det TONO som representerer opphaverne.

Antall møter/ arbeidsmengde: Normalt 5-6 styremøter pr. år.

 

STYREVERV I FOND FOR LYD OG BILDE

Representasjon: Fondets styre består av to medlemmer med vara som oppnevnes etter innstilling fra organisasjonene på opphaversiden.

Funksjonstid: 3 år. NOPA har for tiden ingen medlemmer i dette vervet, men et medlem som er oppnevnt av GramArt.

Ansvarsområde: Staten kompenserer rettighetshaverne for lovlig kopiering til privat bruk. Det er lagt opp med en individuell og en kollektiv kompensasjonsordning, som begge finansieres over statsbudsjettet. Den individuelle kompensasjonen går gjennom Norwaco som betaler vederlaget for lyd- og filmopptak til opphaverne via TONO. Den kollektive ordningen går gjennom Fond for lyd og bilde. I 2016 utgjorde denne delen 37,4 mill.

Fondsstyret foreslår en hovedfordeling av de midler som er stilt til disposisjon. En fjerdedel av midlene disponeres av styret på fritt grunnlag. De øvrige delene fordeles mellom de 3 gruppene: opphavere, utøvende kunstnere og produsenter.

Styret vedtar retningslinjer for arbeidet i fagutvalgene. Styret gir melding til departement, storting og opphavsrettsorganisasasjoner om foregående års virksomhet.

Antall møter/ arbeidsmengde: ca. 7 møter i året. I tillegg er flere av styrets medlemmer involvert i de ulike underutvalgene (styrets underutvalg, arbeidsutvalget, utvalg for markedsføring av musikkutgivelser, utvalg for markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, utvalg for gjenopptakelse av sceneforestillinger, utvalg for norsk musikk i audiovisuelle produksjoner). Det er stor variasjon på hvor mye arbeidsmengde det er i de ulike utvalgene.

 

FAGUTVALG I FOND FOR LYD OG BILDE

Representasjon: NOPA fremmer forslag til kandidater (med vara) til 3 fagutvalg:

Fonogramproduksjon, Musikk og Tekst. Organisasjonene blir bedt om å samordne sine forslag.

Funksjonstid: To år (høst og vår).

Ansvarsområde: Søknadsfrist er 1. september og 1. februar. Fagutvalgene skal gi innstilling til styret om tildelinger fra fondet før styret fatter vedtak. Fagutvalgene utfører sitt arbeid omkring to-tre måneder etter hver frist. Arbeidet er omfattende og arbeidskrevende. Det kan være flere hundre søknader som skal leses og vurderes før utvalget samlet gjør sin innstilling til styret.

Utvalgsmedlemmene leser og sender inn sine vurderinger elektronisk, og det er derfor nødvendig at de som oppnevnes har god tilgang til internett og er komfortable med bruk av elektroniske systemer. Det vil bli sendt ut veiledning til utvalgsmedlemmene før de starter sitt arbeid.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

a) Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
b) Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
c) Støtten skal være prosjektorientert
d) Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
e) Det skal tilstrebes en geografisk og genremessig spredning av støtten.

 

Antall møter/ arbeidsmengde: To utvalgsmøter hvert år. Utvalgsmøtene er ofte fordelt på to-tre dager, og det må påregnes en del tid i forkant av hvert møte for å lese gjennom alle søknadene.

 

NPU NORDISK POPULÆRAUTORUNION

Representasjon: Styreleder og 1. nestleder deltar vanligvis på møtene i NPU. NOPAs styre avgjør hvem som skal delta. Av og til deltar 1-2 styremedlemmer og evt. hele styret på enkelte av møtene.

Funksjonstid: Ingen bestemt funksjonstid.

Om NPU: NPU er et samarbeidsorgan for komponistenes og tekstforfatternes medlems-organisasjoner i Norden. NPU har hatt et godt og konstruktivt samarbeid siden stiftelsesåret 1949. Medlemmer er Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA) og Danske Populær Autorer (DPA) i Danmark, Sveriges Kompositörer og Textforfattare (SKAP) i Sverige, Säveltäjät ja Sanoittajat (Elvis ry) i Finland, Félag Tónskálda og Textahöfunda (FTT) på Island og Norsk Forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). Formannskapet går på rundgang mellom de nordiske landene. Fra 2016 vil det bytte årlig. 2016: Finland, 2017: Danmark, 2018: Norge, 2019: Sverige, 2020: Island.

Ansvarsområde: NPU behandler saker av felles interesse og betydning for de nordiske søsterorganisasjonene.

Antall møter/ arbeidsmengde: Normalt to møter i året, et møte arrangeres i det landet som har formannskapet og varer i 2-3 dager. Et møte arrangeres vanligvis i forbindelse med ECSA-møte i Brussel i februar og varer 1-2 timer.

ECSA European Composer and Songwriter Alliance

Representasjon: Styreleder, nestleder og en representant for filmkomponistene deltar vanligvis.

Styreleder/nesteleder deltar på komitemøte i APCOE og en filmkomponist deltar på komitémøte i FFACE.

Funksjonstid: Representasjon fra NOPA: Ingen bestemt funksjonstid. Verv i ECSA: 3 år. NOPA har ingen verv i ECSA.

Om ECSA: ECSA er den Europeiske paraplyorganisasjonen for komponister og låtskrivere i alle genre, og representerer over 40.000 profesjonelle komponister og låtskrivere i 25 europeiske land. Med 50 medlemsorganisasjoner representerer alliansen interessene til skapere av populærmusikk, kunstmusikk, klassisk musikk og film- og audiovisuell musikk. ECSA har kontor i Brussel og har for tiden svensk styreleder.

Ansvarsområde:

ECSAs viktigste oppgave er å forsvare og videreutvikle komponister og låtskriveres rettigheter. Formålet er å styrke deres sosiale og økonomiske vilkår og bidra til kulturell frihet og opphaveres rett til å ytre seg. På internasjonalt nivå er ECSA oppnevnt som observatør i The World Intellectual Property Organization (WIPO), og har siden 2012 vært involvert i FNs menneskerettighetsarbeid.

ECSA har tre komiteer; APCOE (populærmusikk), FFACE (film- og audiovisuell musikk) og ECF (kunstmusikk). NOPA er medlem APCOE og FFACE.

Antall møter/ arbeidsmengde: ECSA arrangerer generalforsamling to ganger i året, i Brussel i februar og i et av medlemslandene i september/oktober. Komiteene har forberedende møter i forkant av generalforsamlingen.