Hva ville 17. mai vært uten sangene? - NOPA
  • EN
  • Kalender 20

Hva ville 17. mai vært uten sangene?

Les NOPAs innspill til revidert nasjonalbudsjett her.

_AVE4145 nett

Selv ikke koronapandemien kan stoppe vår største festdag. Den som binder oss sammen som nasjon, på tvers av fylkesgrenser, politisk ståsted, alder og sosial bakgrunn. Og hva ville vel 17. mai vært uten sangene? Uten korpsene som spiller og folkemengden som stemmer i «Ja, vi elsker».

NOPAs medlemmer lager musikk for de store festdagene, for begravelser, dåp og for hverdagene. Vår musikk er bærebjelken i flere næringer, fra turistnæringen til utelivsbransjen. Når musikkbransjen mister 50 % av inntektene sine i mars og april som følger av koronapandemien, er det helt tydelig at det kreves handling. Dette er våre innspill til revidert nasjonalbudsjett:

Justerte tiltak for økonomisk kompensasjon

Juster kompensasjonsordningen for næringslivet slik at både fratrekket og minimumsbeløpet på 5 000 kroner fjernes eller minimeres, med tilbakevirkende kraft for mars og april.

Flere små artister, låtskrivere og komponister har faste kostnader på 3 000–15 000 kroner per måned, f.eks. til leie av studio, leasing av bil mm. Å fjerne eller minimere fratrekket og egenandelen vil bety at også disse viktige yrkesgruppene har tilgang på kompensasjonsordningene for faste kostnader. Det vil være et viktig bidrag for å bevare bedriftene gjennom en svært krevende sesong.

Juster kompensasjonsordningen for kulturarrangører

Avlysningene rammer ikke bare festivalarrangørene og musikerne. De rammer også de som skaper musikken, dvs. komponister, tekstforfattere og låtskrivere i form av tapte vederlag for bruk av musikk. Man selger ikke billetter uten å ha et kunstnerisk innhold fra scenen. Det er nå helt avgjørende at deler av dette øremerkes opphavere og musikkforlag som kompensasjon for tapte TONO-vederlag. NOPA mener at dette bør utgjøre 10 prosent av det beløp som nå avsettes som del av kompensasjonsordningen for arrangører på kulturfeltet, og frivillighetsfeltet i den grad disse har søkt og mottatt penger. Disse midlene bør tilføres TONO og avregnes ut til TONOs medlemmer etter kjente, planlagte aktiviteter.

Tiltakspakke for økt aktivitet

Fjern fradraget for «personinntekt» i kompensasjonsordningen for tap av inntekt for selvstendig næringsdrivende og frilansere og la ordningen gjelde til 1. september 2020 (eller til og med forbudet mot arrangement med mer enn 500 personer oppheves). 

En konsert for 50 personer og en for 200 har de samme kostnadene, men betydelig mindre inntekter enn «ordinære» konserter med flere enn 500 publikummere. NOPA understreker derfor at norske opphavere og utøvere i praksis har næringsforbud så lenge det er forbud mot arrangement for opp mot 500 personer. Nå utbetales 80 % av næringsinntekt for 2019 med fratrekk for 80 % av personinntekt. Å fjerne fradraget vil være et viktig virkemiddel for å stimulere til aktivitet, videre vil det være en avbyråkratisering som fjerner forvirring (hos ENK og i NAV) om hvordan fradrag for «personinntekt» i perioden skal beregnes.

Innfør minstefradrag på 75 000 kroner for ENK

NOPA ønsker dette som et permanent tiltak, men det vil også være til stor hjelp som et engangstiltak i 2020 fordi mange opphavere og utøvere vil ha lavere kostnader som en følge av redusert antall konserter i 2020. Dagens ordning gir skattemessig ulempe kontra ordinære lønnsmottakere hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn minstefradraget. Et minstefradrag vil ikke komme til fratrekk i pensjonsgivende inntekt, og gir derfor en pensjonsfordel fremfor fradrag av faktiske kostnader.

Flere stipendmidler

Teatre, festivaler og ensembler har denne våren avlyst eller utsatt prosjekter der det bestilles musikk. Dette vil gi negative ringvirkninger, og er en stor utfordring for de som skaper innholdet. For å holde produksjonen oppe, oppfordrer vi til at det settes av ekstra midler til stipender.

I krisetid blir også uttrykksbehovet stort og vi har sett at kunstnere er omstillingsdyktige og at nye arenaer og plattformer tas i bruk for å formilde kunst og kultur; stipend er derfor viktig for å kunne utløse denne kreativiteten. Vi foreslår at det opprettes flere statlige arbeidsstipender og at ordninger som Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere får tilført mer midler. Dette vil stimulere til at det både kan skapes, produseres og utgis ny kunst. De etablerte fondsordningene kjenner feltet særdeles godt i forhold til kvalitet, sjanger og gjennomføringsevne. De har allerede etablerte fagutvalg og har oversikt over kansellerte konserter og festivaler, slik at nye tildelinger vil treffe behovene godt i overgangen til et fullt operativt kulturfelt.

Etabler fondsordning som kompensasjon for tapte vederlagsinntekter

Det er behov for å tilføre friske midler til en egen fondsordning som kompensasjon for tapte vederlagsinntekter i bakgrunnsområdet, avlyste bestillingsverk og utsatte filmmusikkprosjekter. Fondet kan forvaltes av TONO etter kriterier som utarbeides av kultur- og likestillingsdepartementet og TONO i fellesskap. Disse tiltakene vil avhjelpe en særdeles vanskelig situasjon for våre medlemmer, og  vil stimulere til fortsatt aktivitet og ny produksjon.

Les hele NOPAs politiske program her.