NOPA i Europa - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

NOPA i Europa

I månedsskiftet september-oktober avholdt ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) Generalforsamling i London. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen stilte for å ivareta NOPA-medlemmers interesser i det europeiske markedet.
IMG_1596
ECSA-møte i London, september 2015.
Fra venstre: Alfons Karabuda (President), Patrick Ager (Generalsekretær) og Marek Hojda (ZAKR) Foto: Lasse W. Fosshaug
Fra venstre: Alfons Karabuda (President), Patrick Ager (Generalsekretær) og Marek Hojda (ZAKR) Foto: Lasse W. Fosshaug

ECSA jobber for å forsvare og fremme rettighetene til tekstforfattere og komponister på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Dette gjøres hovedsaklig gjennom lobbyvirksomhet i EU. Det foregår mye i Brüssel som har ringvirkninger for norske opphavere, og NOPA er med og påvirker disse prosessene gjennom sitt engasjement i ECSA. NOPA er også med i arbeidsgruppen for populærmusikk, APCOE og i gruppen for film- og audiovisuell musikk, FFACE.

Viktige prosesser

Selv om ikke Norge er medlem av EU, blir de fleste EU-direktiver implementert i Norge gjennom EØS-avtalen. Dessuten er EU et viktig marked for mange av NOPAs medlemmer, og det er viktig for NOPA å følge med på hva som skjer i EU. De to viktigste pågående EU-prosessene (fra et opphaverperspektiv) er:

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). I likhet med de fleste handelsavtaler, fremforhandles TTIP i hemmelighet. Dette har gjort avtalen omstridt, siden den endelige avtalen vil ha enorme konsekvenser for all handel mellom Europa og USA, og dermed også all handel innad i Europa. Dog er det fortsatt mulig å påvirke innholdet, og ECSA jobber aktivt for at den endelige teksten ikke skal inneholde noe som gjør opphavere skadelidende. Både Alfons Karabuda (President i ECSA) og Patrick Ager (Generalsekretær) påpekte at man uansett ikke er så redd for innholdet i det første avtaleutkastet, da det er flere muligheter til å påvirke den endelige avtalen fremover. Det er altfor omfattende å gå inn på hva hele TTIP handler om her, men den britiske avisen The Guardian hadde nylig en interessant podcast om avtalen. Den er på engelsk og omhandler hele avtalen, ikke bare det som er relevant for opphavere, men de spesielt interesserte kan høre podcasten her.

SDMS (Single Digital Market Strategy). EU arbeider for å bryte ned de digitale grensene mellom de europeiske landene, for slik å utarbeide et felles digitalt marked. Dette har ringvirkninger for opphavsrettslovgivning, konkurranselovgivning og for lovgivning innen telekommunikasjon. Dette er et ekstremt innfløkt prosjekt, og for NOPAs medlemmer er det viktig at de gjennom ECSA har innsyn i prosessene og tilgang på juridisk kompetanse som vurderer hvilke konsekvenser de forskjellige intiativene vil ha for opphavere i de forskjellige landene.

I tillegg arbeider ECSA med å fremforhandle rettferdige modeller for vederlagsutbetaling, motarbeide urettferdige kontrakter og sørge for at opphavere krediteres på riktig måte. Så fort det er noe konkret å fortelle om i disse prosessene, så vil NOPA videreformidle dette til sine medlemmer.

ECSAs videre arbeid

ECSA la også frem sin forretningsplan for 2016-2017. De skal jobbe videre med lobbyvirksomhet innen følgende felt:

– Komponisters og tekstforfatteres rettigheter i et opphavsrettsperspektiv
– Urettferdige kontrakter, misbruk av Creative Commons
– Tjenestetilbydernes (Online Intermediaries) rolle og ansvar
– Kunstnerisk frihet, moralske rettigheter og brukergenerert innhold
– Kjønnsbalanse i musikksektoren
– Rettferdig godtgjørelse fra online bruk av musikalske verker

Neste møte i ECSA foregår i Brüssel 16-17. februar 2016.

 

Bilde 01.10.2015, 13.49.54
ECSA-medlemmer og styret, på taket av konferanselokalene i London. Foto: ECSA.