NOPAs varslingsportal - NOPA
 • EN
 • Kalender 23

NOPAs varslingsportal

Si ifra dersom du har opplevd kritikkverdige forhold knyttet til aktiviteter og arbeid i regi av NOPA.
varslingsportal

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold knyttet til aktiviteter og arbeid i regi av NOPA. Vi er takknemlig for at du vil si fra og som god arbeidsgiver og medlemsorganisasjon ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Som medlem, tillitsvalg eller arbeidstager i fast eller midlertidig stilling har du rett og noen ganger plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes:

 • Brudd på lover og regler
 • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
 • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i virksomheten

Gå til NOPAs varslingsportal

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være trakassering, diskriminering, mobbing, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og forhold som medfører fare for liv og helse.

Ytring som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes normalt ikke som varsling. Eksempler på arbeidstakers eget forhold som ikke omfattes av varslingsreglene er personalkonflikter, faglige eller politiske ytringer, generell misnøye med arbeidsplassen.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker/varsler er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at vi behandler saken på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.

Her kan du lese NOPAs etiske retningslinjer. 

Dette skjer når du varsler om kritikkverdige forhold i NOPA

NOPA har plikt til å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø for de som jobber i NOPA, for tillitsvalgte og oppdragstakere.

Egen varslingsgruppe
Saken behandles i NOPAs varslingsgruppe. Varslingsgruppen er inntil videre adm. leder Tine Tangestuen, medlemsansvarlig Trine Mjølhus Jacobsen og NOPAs advokat Hans Marius Graasvold. Dersom varselet gjelder en av disse, vil de fratre fra gruppen og erstattes med den styret utpeker.

Når du har varslet skal følgende skje:

 • Varsler får et skriftlig svar på at varselet er mottatt senest innen fem dager.
 • Varsler blir invitert til møte med NOPA innen en uke, for å orientere om varselet.
 • NOPA har taushetsplikt om det som skjer i møtet, og skriver referat fra møtet.
 • Det gjøres en vurdering av varselet og NOPA avklarer hva varsler ønsker å gjøre videre og hvordan NOPA kan bidra.
 • Arbeidstakers rett til å varsle er slått fast i arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

Dersom saken er mellom to ansatte eller to medlemmer har begge rett til å bli ivaretatt. Den det varsles mot har tilsvarsrett. Begge har rett til å gi sin versjon og få innsyn i den andre partens versjon av saken.

Kontakt med den som påstås å ha trakassert

 • Den som det er varslet mot skal innkalles til møte innen rimelig tid.
 • Den som det påstås har trakassert har rett til å vite hva det er varslet om.
 • NOPA skal skrive referat fra møtet og skissere en fremdrift i saken.

Innsyn i saker

Varslingsaker som meldes inn i MittVarsel.no lagres i systemet og det er kun varslingsgruppa som har innsyn. Systemet loggfører hvem som logger seg inn i systemet og hva som lastes opp av dokumenter og når dette gjøres. Saksbehandler og administrator har tilgang til logg og det vil evt. bli brukt dersom det oppstår tvistesaker.

Videre håndtering av varselet

 • Eventuelle vitner bør innkalles til samtale for å belyse saken.
 • Det er mulighet for dialog mellom partene dersom varsler ønsker det.

NOPAs vurdering og konklusjon

Etter å ha undersøkt om det har foregått kritikkverdige forhold, skal NOPA vurdere og konkludere:

 • Dersom man finner at det ikke er hold i varselet/påstanden om kritikkverdige forhold, skal saken avsluttes.
 • Dersom man finner at den som varslet er utsatt for kritikkverdige forhold, skal det gis en forholdsmessig reaksjon basert på alvoret i saken.

 Ressurser som kan være til hjelp før du varsler;

Balansekunsts rådgivningstelefon: https://www.balansekunstprosjektet.no/radgivingstelefonen

Likestillings- og diskrimineringsombudet: https://www.ldo.no/diskriminert/