Åpenhetsrapport 2022 - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Åpenhetsrapport 2022

Denne åpenhetsrapporten gjelder forvaltning av kollektive midler gjennom Kopinor. Rapporten svarer til kravene til rapportering i lov om kollektiv forvaltning og tilhørende forskrift.
Åpenhetsrapport

Innledning

NOPA er medlemsorganisasjon i Kopinor. Kopinor samler inn vederlag for bruk av kopiering av åndsverk. Kopinor vurderer og gjennomfører individuelle fordeling av vederlag på våre områder. Midlene som ikke kan fordeles individuelt på vårt område er det NOPA, Norsk komponistforening (NKF) og Norsk Revyforfatterforening (NRFF) i fellesskap som har ansvar for å forvalte. Også i NOPA, NKF og NRFF gjøres det en vurdering av om midlene kan fordeles individuelt. En del kopieringsvirksomhet, f.eks. i skoleverket er det ikke mulig å få registrert til en hensiktsmessig kostnad. Organisasjonene har i fellesskap vurdert, og ikke funnet grunnlag for, bruk av analogier. Det vil gjøres en årlig vurdering av dette.

NOPA og NKF og har valgt å delegere forvaltningen av midlene vi får overført fra Kopinor til Komponistenes vederlagsfond. NOPA og NRFF har valgt å delegere forvaltningen av midlene vi får overført fra Kopinor til Tekstforfatterfondet. Midlene overføres i sin helhet direkte til fondene. Organisasjonene har ingen egne inntekter eller kostnader knyttet til forvaltningen av disse midlene.

Denne åpenhetsrapporten gjelder forvaltning av kollektive midler gjennom Kopinor. Rapporten svarer til kravene til rapportering i lov om kollektiv forvaltning og tilhørende forskrift. Vi viser ellers til NOPAs årsmelding, samt egne årsmeldinger for Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatter-fondet, vedlagt denne rapporten.

NOPA er en interesseorganisasjon for komponister, tekstforfattere, låtskrivere og musikk-produsenter. NOPA arbeider for å fremme norsk skapende tonekunst, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for låtskriveres kunstneriske og økonomiske interesser. Foreningen er bygd opp av følgende organer: Generalforsamlingen, styret, styreutvalget (SU), sakkyndig råd, komiteen for statens stipend, valgkomiteen, desisor og administrasjonen. Ved utgangen av 2022 hadde foreningen 1.411 medlemmer og 463 NOPA-tilknyttede. NOPA hadde 91 medlemmer i til sammen 67 interne og 76 eksterne verv.

For informasjon om utbetalinger til styremedlemmer, styreleder og daglig leder (jfr. loven om kollektiv forvaltning § 14 tredje ledd og § 15 første ledd), se foreningenes respektive årsregnskap med noter.

Komponistenes vederlagsfonds virksomhet 2022

Komponistenes vederlagsfond (KVF) har til formål å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Fondet mottar kopi og bibliotekvederlag. KVF er siden 28.12.2010 registrert som stiftelse i stiftelsesregisteret og følger lov om stiftelser

NOPA og NKF oppnevner to representanter hver til fondets styre. Dette styret leder fondets virksomhet og forestår forvaltningen og utdelingen av fondets midler. I tillegg har fondet en administrasjon bestående av en daglig leder og en økonomikonsulent.

Styret har hatt tre møter i perioden, hatt flere faglige diskusjoner og gjennomført seminar for å lære mer om musikkfeltet, inkludere nye søkergrupper og kvalitetssikre tildelingene for å ivareta §1 i vedtektene.

Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend. Fondets midler kan også brukes som tilskudd til organisasjoner og foreninger, gitt at midlene benyttes for å oppnå fondets formål som beskrevet ovenfor. Fondet mottok i 2022 totalt 615 søknader for til sammen 52,9 millioner kroner. Av disse ble det innvilget 212 søknader for til sammen kroner 12 185 950. 57, 5 % av dette er finansiert gjennom vederlagsmidler fra Kopinor. Vi viser til fondets regnskap samt bevilgningsliste.

Årsregnskap 2022

Lenke til fondets årsrapport og årsregnskap: https://www.musikkfondene.no/wp-content/uploads/2023/03/2022-Arsmelding-for-Komponistenes-vederlagsfond.pdf

Virksomheten i KVF baserer seg på inntekt fra to kilder, bibliotekvederlag (42,5 % av fondets inntekt) og vederlag fra kopiering (57,5 %). Sistnevnte faller inn under loven om kollektiv forvaltning, og denne rapporten er derfor konsentrert om disponering av disse midlene.

Det er ikke utarbeidet et separat regnskap for hvert av de to områdene. Vi anser at kostnader knyttet til fondets virksomhet er fordelt prosentvis basert på de to inntektskildene, hhv. 42,5 % og 57,5 %.

Det er ikke krav om å lage kontantstrømoppstilling for små foretak. Da NOPA og NKF verken deler ut midler eller har kostnader relatert til utdeling av midlene er det heller ikke laget kontantstrøm-oppstilling.

Kostnader i KVF i 2022 var kr. 1 354 773 pluss netto finanskostnader kr. 240 769, totalt kr 1 595 542. Vi viser til prosentvis kostnadsfordeling ovenfor på 57,5 %, som utgjør kr 917 436,65 av totale kostnader og videre til regnskapet til KVF.

Lisens og bruksrettigheter, eierskap til enheter

Fondet forvalter ingen rettigheter og får derfor ingen søknader om lisenstildeling. Fondet har ikke eierskap eller kontroll, indirekte, helt eller delvis over noen enheter.

Nærmere om fondets inntekter og utgifter

Kopinor samler inn vederlag for kopiering av musikk på vegne av rettighetshavere og gjør individuell fordeling i den grad det er mulig. Midlene som ikke kan fordeles individuelt overføres til KVF. Midlene i fondet er forbeholdt yrkesaktive komponister og foreninger som gjør arbeid som kommer komponister til gode. Inntekter til dette området fra Kopinor var på kr 7 666 886 i 2022. Vi viser til vedlagt oversikt fra Kopinor, hvor det fremgår hvilke vederlagsområder midlene kommer fra.

Midlene tildeles, etter søknad, til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend. Fondets midler kan også brukes som tilskudd til organisasjoner og foreninger. 

KVF yter ikke tjenester og forvalter ikke rettigheter. Vi viser til at generelle driftskostnader knyttet til fordeling av midlene mottatt fra Kopinor ligger hos KVF. Kostnader, inklusive finansinntekter, utgjør kr 917 436,65, som er 57,5 % av KVFs totale kostnader.

Alle KVFs driftskostnader knyttet til fordeling av midlene mottatt fra Kopinor er relatert til utdeling av stipender.

Beløp som tilfaller rettighetshavere

Alle midlene KVF fordeler er kollektive da man ikke har funnet måter å finne de individuelle rettighetshaverne på.

Kopinor har vurdert og gjennomført individuell fordeling før vederlagsmidler ble overført til KVF. Det foreligger per i dag ikke noe statistikkgrunnlag i Kopinor som kan knyttes til bruk av disse verkene. Det er vurdert og ikke funnet grunnlag for bruk av analogier. Man har også funnet at ressursbruken knyttet til å utvikle analogier eller et statistisk grunnlag der dette ikke finnes, trolig vil oversige beløpet som kreves inn.

Kopinor har videre gått inn for en garanti av individuelle vederlagskrav på vegne av sine fordelingsorganisasjoner. Dette betyr at individuelle krav, innenfor treårsperioden som vederlag er mottatt for, skal rettes mot Kopinor. NOPA og NKFs vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å fordele de gjeldende midlene individuelt.

Vi henviser til KVFs regnskap og årsrapport for 2022 som viser statistikk og full oversikt over tildelinger, side 5-9. Det er i 2022 delt ut kr 12.182.950 i stipender i KV, 57,5 % av dette kr 7.005.196,25 knyttes til kollektive vederlagsmidler fra Kopinor.

Samarbeid med andre kollektive forvaltningsorganisasjoner

Ut over det som alt er beskrevet, foreligger ingen økonomiske samarbeid mellom KVF og andre kollektive forvaltningsorganisasjoner.

Tekstforfatterfondets virksomhet 2022

Tekstforfatterfondet (TFF) er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk. Fondet mottar kopi og bibliotekvederlag. TFF er siden 28.12.2010 registrert som stiftelse i stiftelsesregisteret og følger lov om stiftelser

NOPA og NRFF oppnevner to representanter hver til fondets styre. Dette styret leder fondets virksomhet og forestår forvaltningen og utdelingen av fondets midler. I tillegg har fondet en administrasjon bestående av en daglig leder og en økonomikonsulent. Styret har hatt tre møter i perioden.

Fondets midler skal i første rekke brukes som støtte til aktive tekstforfattere. Fondet deler ut arbeidsstipend, fordypningsstipend, reisestipend, og arbeidsopphold i Firenze. Fondet deler i tillegg ut en lyspunktpris og en ærespris. Fondets midler kan også brukes som tilskudd til organisasjoner og foreninger, gitt at midlene benyttes for å oppnå fondets formål som beskrevet ovenfor. Driften av fondets leilighet i Firenze, hvor tekstforfattere kan søke om opphold, er også i henhold til fondets vedtekter. Fondet mottok i 2022 totalt 396 søknader for til sammen 19,5 millioner kroner. Av disse ble det innvilget 147 søknader for til sammen kroner 4 millioner. 69,5 % av dette er finansiert gjennom vederlagsmidler fra Kopinor. Vi viser til fondets regnskap samt bevilgningsliste.

Årsregnskap 2022

Lenke til fondets årsrapport og årsregnskap: https://www.musikkfondene.no/wp-content/uploads/2023/03/2022-Arsmelding-for-Tekstforfatterfondet.pdf

Virksomheten i TFF baserer seg hovedsakelig på inntekt fra to kilder, bibliotekvederlag (30,4 % av fondets inntekt) og vederlag fra kopiering (69,5 %), fondet har i tillegg andre driftsinntekter (0,03%). Vederlag fra kopiering faller inn under loven om kollektiv forvaltning, og denne rapporten er derfor konsentrert om disponering av disse midlene.

Det er ikke utarbeidet et separat regnskap for hvert av de to områdene. Vi anser at kostnader knyttet til fondets virksomhet er fordelt prosentvis basert på de to inntektskildene, hhv. 30,4 % og 69,5 %.

Det er ikke krav om å lage kontantstrømoppstilling for små foretak. Da NOPA/NRFF verken deler ut midler eller har kostnader relatert til utdeling av midlene er det heller ikke laget kontantstrømoppstilling.

Driftsostnader i TFF i 2022 var kr 1 470 328 minus netto finansinntekter kr 62 280 totalt kr 1 408 048. Vi viser til prosentvis kostnadsfordeling ovenfor på 69,5%, som utgjør kr 978 593 av totale kostnader og videre til regnskapet til TFF.

TFF eier en arbeidsleilighet i Firenze som tildeles søkere, den inngår i fondets driftskostnader, den er ikke skilt ut som egen virksomhet. Driftskostnadene for arbeidsleiligheten i 2022 var kr 245 903, 69,5% av dette utgjorde kr 170 903.

Lisens og bruksrettigheter, eierskap til enheter

Fondet forvalter ingen rettigheter og får derfor ingen søknader om lisenstildeling. Fondet har ikke eierskap eller kontroll, indirekte, helt eller delvis over noen enheter.

Nærmere om fondets inntekter og utgifter

Kopinor samler inn vederlag for kopiering av musikk på vegne av rettighetshavere og gjør individuell fordeling i den grad det er mulig. Midlene som ikke kan fordeles individuelt overføres til TFF. Midlene i fondet er forbeholdt aktive tekstforfattere og foreninger som gjør arbeid som kommer komponister til gode. Inntekter til dette området fra Kopinor var på kr 4 330 812 i 2022. Vi viser til vedlagt oversikt fra Kopinor, hvor det fremgår hvilke vederlagsområder midlene kommer fra.

Midlene tildeles, etter søknad, til aktive tekstforfattere i form av arbeidsstipend, reisestipend, fordypningsstipend og arbeidsopphold i Firenze. Fondets midler kan også brukes som tilskudd til organisasjoner og foreninger.

TFF yter ikke tjenester og forvalter ikke rettigheter. Vi viser til at generelle driftskostnader knyttet til fordeling av midlene mottatt fra Kopinor ligger hos TFF. Kostnader, inklusive finansinntekter, utgjør kr 1 065 163, som er 69,5% av TFFs totale kostnader.

Alle TFFs driftskostnader knyttet til fordeling av midlene mottatt fra Kopinor er relatert til utdeling av stipender og arbeidsopphold.

Beløp som tilfaller rettighetshavere

Alle midlene TFF fordeler er kollektive da man ikke har funnet måter å finne de individuelle rettighetshaverne på.

Kopinor har vurdert og gjennomført individuell fordeling før vederlagsmidler ble overført til TFF. Det foreligger per i dag ikke noe statistikkgrunnlag i Kopinor som kan knyttes til bruk av disse verkene. Det er vurdert og ikke funnet grunnlag for bruk av analogier. Man har også funnet at ressursbruken knyttet til å utvikle analogier eller et statistisk grunnlag der dette ikke finnes, trolig vil oversige beløpet som kreves inn.

Kopinor har videre gått inn for en garanti av individuelle vederlagskrav på vegne av sine fordelingsorganisasjoner. Dette betyr at individuelle krav, innenfor treårsperioden som vederlag er mottatt for, skal rettes mot Kopinor. NOPA og NKFs vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å fordele de gjeldende midlene individuelt.

Vi henviser til TFFs regnskap og årsrapport for 2022 som viser statistikk og full oversikt over tildelinger, side 5-9. Det er i 2022 delt ut kr 3 996 000 i stipender i TFF, 69,5 % av dette kr 2 778 892 knyttes til kollektive vederlagsmidler fra Kopinor.

Samarbeid med andre kollektive forvaltningsorganisasjoner

Ut over det som alt er beskrevet, foreligger ingen økonomiske samarbeid mellom TFF og andre kollektive forvaltningsorganisasjoner.

Se oversikt over samlede utbetalinger fra Kopinor i 2022 her. (PDF)