KJÆRE NOPA-MEDLEMMER, GRATULERER MED 80-ÅRS JUBILÈET!

Den 26. januar 2017 er det hele 80 år sid­en forløperen til NOPA, Norsk Slagerkomponistforening, ble stiftet.

Styreleder Ingrid Kindem. Foto: Fotografene Kristin&Vibeke.
Styreleder Ingrid Kindem. Foto: Fotografene Kristin&Vibeke.

Den konstituer­ende generalforsamlingen fant sted på Hotel Continental. Det første styret bestod av styreleder Kristian Hauger og styre­medlemmene Jolly Kramer­ Johansen, Bjarne Amdahl, Willy Johansen og Thode Fagelund. Gjennom 80 år har engasjerte, visjonære og kunnskapsrike tillitsvalgte bygget foreningen til det den er i dag. En betyde­lig innsats er gjort for å løfte frem norsk skapende tonekunst, musikkverk og tekst i musikkverk. De har tilrettelagt for faglige fellesskap, skapt møteplasser og arbeidet for medlemmenes kunstner­iske og økonomiske interesser. De tillitsval­gte, tidligere styreledere og administrasjon fortjener en varm og inderlig takk!

I dag teller NOPA 1015 medlemmer. De arbeider på alle kontinenter. Våre medlem­mer besitter hele 149 verv i norsk musikkliv. Vi har styreplasser i forvaltningsselskap og fondsordninger. Vi har representanter i fagutvalg og juryer. Nå er nasjonale, nor­diske og internasjonale nettverk på plass. NOPA samarbeider over landegrensene om nye rettferdige forretningsmodeller, avreg­ningssystemer, lovverk og håndheving av loven. Vi ønsker å være en tydelig stemme i norsk kulturpolitikk. Og vi tilstreber å være konstruktive, løsningsorienterte og etterret­telige i arbeidet.

NOPA går inn i de neste årene med løftet blikk og fokus på å imøtekomme brukere av musikk. Vi samarbeider med utøverorga­nisasjoner, pedagoger, festivaler og kring­kasting, ­ de som bestemmer repertoaret som spilles. Vi ønsker at de i større grad skal velge norsk, og vi vil gjøre vårt for å tilgjengeliggjøre vår musikk. Vi har tatt tak i holdnings­skapende arbeid for å sikre opphavsretten i fremtiden og knyttet kontakt til organisas­joner som arbeider med musikk rettet mot barn og unge. NOPA håper også vi kan bli en ressurs for de komponister som har en annen etnisk bakgrunn enn den norske. Vi ønsker å være en åpen, transparent og inkluderende organisasjon som speiler mangfoldet i vår musikalske samtid.

Vi håper du gjennom året vil finne inspi­rasjon til ditt arbeide gjennom NOPA. Vi har faglige forum og seminarer der du kan møte erfarne kolleger og nye samarbeids­partnere. Det å være kreativ innebærer en åpenhet mot det ukjente. NOPA og sam­funnet forøvrig trenger deg, din kreativitet og din stemme. Vi håper du blir aktivt med i feiringen av jubileumsåret. La oss sammen skape lyden av Norge i 2017!

(sign)
Ingrid Kindem
Styreleder

[bildene på forsiden: Norsk slagerkomponistforenings årsmøte på Rosekjelleren i 1942. Bak: Christian Hartmann, Reidar Thommessen, Kikkan Schjørn, Carsten Carlsen, Bjarne Amdahl, Arne Tvenge. Foran: Willy Johansen, Kristian Hauger, Jolly Kramer-Johansen, Thode Fagelund. Foto: ukjent. NOPAs styre 2016: Bak f.v. Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger. Foran f.v. Tove Bøygard, Ingrid Kindem, Bjørn Eidsvåg. Foto: Anne Valeur.]

Vi er et lite land og det
er langt mellom oss.
Å bygge noe sammen krever
en opplevelse av fellesskap.
Et fellesskap må igjen ha et språk.
Et språk som skjærer igjennom ytre
ulikheter og treffer dypere lag.
Snakker til oss, i sorg, i glede,
i krig og fred.
Det minner oss om hvem
vi er og hvem vi vil være.
Et språk med evnen til å berøre
menneskeligheten i oss.
Det er dette språket som
er kultur. Vår kultur.
Musikken mellom oss, sangene
våre, er en grunnleggende
del av dette språket.
– Kari Bremnes 2013 –


Les også: Morten Lorentzens jubileumsartikkel.

Del dette innlegget

Tilbake til toppen