Bestillings­verk og produksjonsstøtte

Ordningen for bestillingsverk gjelder nå også musikkproduksjon. Det er også åpnet for at for at komponister og musikere skal kunne søke tilskudd til egen komposisjon og produksjon så lenge de har intensjonsavtale eller kontrakt med et produksjonsmiljø eller arrangør som kan framføre og presentere verkene. Se under for nærmere beskrivelser av ordningen.

 • Tirsdag 5. juni 2018
 • Søndag 2. desember 2018

 

Les mer og søk på Kulturrådets sider

Formål

Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at det skapes og tilgjengeliggjøres nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Formålet er gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for flest mulig. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer.

Hva kan få støtte

Honorar og kunstneriske kostnader til

 • Komponering/produksjon av musikkverk
 • Utøver- og samspillsbasert komposisjon
 • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
 • Innstudering i forbindelse med produksjonen
 • Visuelle og andre sceniske elementer som er del av verket, og kuratorisk og annen kunstnerisk medprodukjon..

Søknaden må være kunstnerisk begrunnet og det skal gjøres rede for omfanget av det skapende arbeidet og metodene som skal brukes. Satsene til Norsk Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.

Hva kan ikke få støtte

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om norsk Kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • Plateinnspilling
 • Bestillerens kostnader: utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), plateinnspilling og utgivelse, administrasjon, markedsføring, publikumsarbeid
 • Utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke kunne motta støtte innen samme budsjettår med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden. (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.

 1. Bestillere: organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, og andre som vil presentere musikken på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer for et allment publikum kan søke om å bestille verk og musikkproduksjoner. Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader. Derfor kan også institusjoner og virksomheter med fast årlig statstilskudd søke.
 2. Kunstnere: komponister, utøvere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egeninitierte komposisjons- og produksjonsprosjekter som kan presenteres på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer. Det forutsettes at søkeren har intensjonsavtale eller kontrakt med framføringsinstitusjon, utøvere, arrangører, festivaler eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles.

Del

Tilbake til toppen