Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.800 og trekkes årlig fra TONO-avregningen til hvert enkelt medlem.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

§ 2 Opptak av medlemmer

a) Som medlemmer kan opptas yrkesaktive komponister, herunder arrangører og forfattere av tekst til musikk. Vilkåret er at søkeren:

  1. har sendt inn skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre søknaden,
  2. har forvaltningskontrakt med TONO,
  3. de siste tre år har hatt en gjennomsnittlig avregning eller tilsvarende inntekt på 1/4 G (kr. 23.144) for komponister eller 1/8 G (kr. 11.572) for tekstforfattere.

Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes: Komponistenes vederlagsfond (kun arbeidsstipend), Tekstforfatterfondet, honorar for komponering til film og teater, honorar for arrangering av verk, forskudd fra forlag, forskudd fra plateselskap, bearbeiding av frie verk, bestillingsverkhonorar, bestillingsverkhonorar fra Det norske komponistfond og Statens Kunstnerstipend for komponister/populærkomponister.

Følgende inntekter regnes ikke som opphavsrelaterte: Stipend fra TONO, utstyrsstipend (for eksempel fra Komponistenes vederlagsfond), utøverhonorar (fra Den kulturelle skolesekken og lignende), inntekter fra konserter/billettsalg, honorar for konserter, og Statens Kunstnerstipend for musikere, sangere og dirigenter.

Styret kan, i særskilte tilfeller, oppta som medlem opphavere som kan bidra til å fremme NOPAs virksomhet, selv om vilkårene i punktene 1 til 3 ikke er oppfylt.

b) Søknaden avgjøres av styret, etter innstilling fra administrasjonen eller Sakkyndig råd.
c) Blir søknaden avslått, kan søkeren påklage avslaget.
Klagen behandles på samme måte som søknader, men slik at styret utvides med 2 vararepresentanter under behandlingen.

Dersom du ennå ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen kan du likevel ta del i felleskapet ved å registrere deg som NOPA-tilknyttet. Dette fordrer at du er aktiv som tekstforfatter eller komponist, og aller helst bør du være medlem av TONO.

Registrer deg som NOPA-tilknyttet

Tilbake til toppen